ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం గూర్ధయా స్వర్ణరం దేవాసో దేవమ్ అరతిం దధన్విరే |
  దేవత్రా హవ్యమ్ ఓహిరే || 8-019-01

  విభూతరాతిం విప్ర చిత్రశోచిషమ్ అగ్నిమ్ ఈళిష్వ యన్తురమ్ |
  అస్య మేధస్య సోమ్యస్య సోభరే ప్రేమ్ అధ్వరాయ పూర్వ్యమ్ || 8-019-02

  యజిష్ఠం త్వా వవృమహే దేవం దేవత్రా హోతారమ్ అమర్త్యమ్ |
  అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్ || 8-019-03

  ఊర్జో నపాతం సుభగం సుదీదితిమ్ అగ్నిం శ్రేష్ఠశోచిషమ్ |
  స నో మిత్రస్య వరుణస్య సో అపామ్ ఆ సుమ్నం యక్షతే దివి || 8-019-04

  యః సమిధా య ఆహుతీ యో వేదేన దదాశ మర్తో అగ్నయే |
  యో నమసా స్వధ్వరః || 8-019-05

  తస్యేద్ అర్వన్తో రంహయన్త ఆశవస్ తస్య ద్యుమ్నితమం యశః |
  న తమ్ అంహో దేవకృతం కుతశ్ చన న మర్త్యకృతం నశత్ || 8-019-06

  స్వగ్నయో వో అగ్నిభిః స్యామ సూనో సహస ఊర్జామ్ పతే |
  సువీరస్ త్వమ్ అస్మయుః || 8-019-07

  ప్రశంసమానో అతిథిర్ న మిత్రియో ऽగ్నీ రథో న వేద్యః |
  త్వే క్షేమాసో అపి సన్తి సాధవస్ త్వం రాజా రయీణామ్ || 8-019-08

  సో అద్ధా దాశ్వధ్వరో ऽగ్నే మర్తః సుభగ స ప్రశంస్యః |
  స ధీభిర్ అస్తు సనితా || 8-019-09

  యస్య త్వమ్ ఊర్ధ్వో అధ్వరాయ తిష్ఠసి క్షయద్వీరః స సాధతే |
  సో అర్వద్భిః సనితా స విపన్యుభిః స శూరైః సనితా కృతమ్ || 8-019-10

  యస్యాగ్నిర్ వపుర్ గృహే స్తోమం చనో దధీత విశ్వవార్యః |
  హవ్యా వా వేవిషద్ విషః || 8-019-11

  విప్రస్య వా స్తువతః సహసో యహో మక్షూతమస్య రాతిషు |
  అవోదేవమ్ ఉపరిమర్త్యం కృధి వసో వివిదుషో వచః || 8-019-12

  యో అగ్నిం హవ్యదాతిభిర్ నమోభిర్ వా సుదక్షమ్ ఆవివాసతి |
  గిరా వాజిరశోచిషమ్ || 8-019-13

  సమిధా యో నిశితీ దాశద్ అదితిం ధామభిర్ అస్య మర్త్యః |
  విశ్వేత్ స ధీభిః సుభగో జనాఅతి ద్యుమ్నైర్ ఉద్న ఇవ తారిషత్ || 8-019-14

  తద్ అగ్నే ద్యుమ్నమ్ ఆ భర యత్ సాసహత్ సదనే కం చిద్ అత్రిణమ్ |
  మన్యుం జనస్య దూఢ్యః || 8-019-15

  యేన చష్టే వరుణో మిత్రో అర్యమా యేన నాసత్యా భగః |
  వయం తత్ తే శవసా గాతువిత్తమా ఇన్ద్రత్వోతా విధేమహి || 8-019-16

  తే ఘేద్ అగ్నే స్వాధ్యో యే త్వా విప్ర నిదధిరే నృచక్షసమ్ |
  విప్రాసో దేవ సుక్రతుమ్ || 8-019-17

  త ఇద్ వేదిం సుభగ త ఆహుతిం తే సోతుం చక్రిరే దివి |
  త ఇద్ వాజేభిర్ జిగ్యుర్ మహద్ ధనం యే త్వే కామం న్యేరిరే || 8-019-18

  భద్రో నో అగ్నిర్ ఆహుతో భద్రా రాతిః సుభగ భద్రో అధ్వరః |
  భద్రా ఉత ప్రశస్తయః || 8-019-19

  భద్రమ్ మనః కృణుష్వ వృత్రతూర్యే యేనా సమత్సు సాసహః |
  అవ స్థిరా తనుహి భూరి శర్ధతాం వనేమా తే అభిష్టిభిః || 8-019-20

  ఈళే గిరా మనుర్హితం యం దేవా దూతమ్ అరతిం న్యేరిరే |
  యజిష్ఠం హవ్యవాహనమ్ || 8-019-21

  తిగ్మజమ్భాయ తరుణాయ రాజతే ప్రయో గాయస్య్ అగ్నయే |
  యః పింశతే సూనృతాభిః సువీర్యమ్ అగ్నిర్ ఘృతేభిర్ ఆహుతః || 8-019-22

  యదీ ఘృతేభిర్ ఆహుతో వాశీమ్ అగ్నిర్ భరత ఉచ్ చావ చ |
  అసుర ఇవ నిర్ణిజమ్ || 8-019-23

  యో హవ్యాన్య్ ఐరయతా మనుర్హితో దేవ ఆసా సుగన్ధినా |
  వివాసతే వార్యాణి స్వధ్వరో హోతా దేవో అమర్త్యః || 8-019-24

  యద్ అగ్నే మర్త్యస్ త్వం స్యామ్ అహమ్ మిత్రమహో అమర్త్యః |
  సహసః సూనవ్ ఆహుత || 8-019-25

  న త్వా రాసీయాభిశస్తయే వసో న పాపత్వాయ సన్త్య |
  న మే స్తోతామతీవా న దుర్హితః స్యాద్ అగ్నే న పాపయా || 8-019-26

  పితుర్ న పుత్రః సుభృతో దురోణ ఆ దేవాఏతు ప్ర ణో హవిః || 8-019-27

  తవాహమ్ అగ్న ఊతిభిర్ నేదిష్ఠాభిః సచేయ జోషమ్ ఆ వసో |
  సదా దేవస్య మర్త్యః || 8-019-28

  తవ క్రత్వా సనేయం తవ రాతిభిర్ అగ్నే తవ ప్రశస్తిభిః |
  త్వామ్ ఇద్ ఆహుః ప్రమతిం వసో మమాగ్నే హర్షస్వ దాతవే || 8-019-29

  ప్ర సో అగ్నే తవోతిభిః సువీరాభిస్ తిరతే వాజభర్మభిః |
  యస్య త్వం సఖ్యమ్ ఆవరః || 8-019-30

  తవ ద్రప్సో నీలవాన్ వాశ ఋత్వియ ఇన్ధానః సిష్ణవ్ ఆ దదే |
  త్వమ్ మహీనామ్ ఉషసామ్ అసి ప్రియః క్షపో వస్తుషు రాజసి || 8-019-31

  తమ్ ఆగన్మ సోభరయః సహస్రముష్కం స్వభిష్టిమ్ అవసే |
  సమ్రాజం త్రాసదస్యవమ్ || 8-019-32

  యస్య తే అగ్నే అన్యే అగ్నయ ఉపక్షితో వయా ఇవ |
  విపో న ద్యుమ్నా ని యువే జనానాం తవ క్షత్రాణి వర్ధయన్ || 8-019-33

  యమ్ ఆదిత్యాసో అద్రుహః పారం నయథ మర్త్యమ్ |
  మఘోనాం విశ్వేషాం సుదానవః || 8-019-34

  యూయం రాజానః కం చిచ్ చర్షణీసహః క్షయన్తమ్ మానుషాఅను |
  వయం తే వో వరుణ మిత్రార్యమన్ స్యామేద్ ఋతస్య రథ్యః || 8-019-35

  అదాన్ మే పౌరుకుత్స్యః పఞ్చాశతం త్రసదస్యుర్ వధూనామ్ |
  మంహిష్ఠో అర్యః సత్పతిః || 8-019-36

  ఉత మే ప్రయియోర్ వయియోః సువాస్త్వా అధి తుగ్వని |
  తిసౄణాం సప్తతీనాం శ్యావః ప్రణేతా భువద్ వసుర్ దియానామ్ పతిః || 8-019-37