ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం హ నూనమ్ ఏషాం సుమ్నమ్ భిక్షేత మర్త్యః |
  ఆదిత్యానామ్ అపూర్వ్యం సవీమని || 8-018-01

  అనర్వాణో హ్య్ ఏషామ్ పన్థా ఆదిత్యానామ్ |
  అదబ్ధాః సన్తి పాయవః సుగేవృధః || 8-018-02

  తత్ సు నః సవితా భగో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  శర్మ యచ్ఛన్తు సప్రథో యద్ ఈమహే || 8-018-03

  దేవేభిర్ దేవ్య్ అదితే ऽరిష్టభర్మన్న్ ఆ గహి |
  స్మత్ సూరిభిః పురుప్రియే సుశర్మభిః || 8-018-04

  తే హి పుత్రాసో అదితేర్ విదుర్ ద్వేషాంసి యోతవే |
  అంహోశ్ చిద్ ఉరుచక్రయో ऽనేహసః || 8-018-05

  అదితిర్ నో దివా పశుమ్ అదితిర్ నక్తమ్ అద్వయాః |
  అదితిః పాత్వ్ అంహసః సదావృధా || 8-018-06

  ఉత స్యా నో దివా మతిర్ అదితిర్ ఊత్యా గమత్ |
  సా శంతాతి మయస్ కరద్ అప స్రిధః || 8-018-07

  ఉత త్యా దైవ్యా భిషజా శం నః కరతో అశ్వినా |
  యుయుయాతామ్ ఇతో రపో అప స్రిధః || 8-018-08

  శమ్ అగ్నిర్ అగ్నిభిః కరచ్ ఛం నస్ తపతు సూర్యః |
  శం వాతో వాత్వ్ అరపా అప స్రిధః || 8-018-09

  అపామీవామ్ అప స్రిధమ్ అప సేధత దుర్మతిమ్ |
  ఆదిత్యాసో యుయోతనా నో అంహసః || 8-018-10

  యుయోతా శరుమ్ అస్మద్ ఆఆదిత్యాస ఉతామతిమ్ |
  ఋధగ్ ద్వేషః కృణుత విశ్వవేదసః || 8-018-11

  తత్ సు నః శర్మ యచ్ఛతాదిత్యా యన్ ముమోచతి |
  ఏనస్వన్తం చిద్ ఏనసః సుదానవః || 8-018-12

  యో నః కశ్ చిద్ రిరిక్షతి రక్షస్త్వేన మర్త్యః |
  స్వైః ష ఏవై రిరిషీష్ట యుర్ జనః || 8-018-13

  సమ్ ఇత్ తమ్ అఘమ్ అశ్నవద్ దుఃశంసమ్ మర్త్యం రిపుమ్ |
  యో అస్మత్రా దుర్హణావాఉప ద్వయుః || 8-018-14

  పాకత్రా స్థన దేవా హృత్సు జానీథ మర్త్యమ్ |
  ఉప ద్వయుం చాద్వయుం చ వసవః || 8-018-15

  ఆ శర్మ పర్వతానామ్ ఓతాపాం వృణీమహే |
  ద్యావాక్షామారే అస్మద్ రపస్ కృతమ్ || 8-018-16

  తే నో భద్రేణ శర్మణా యుష్మాకం నావా వసవః |
  అతి విశ్వాని దురితా పిపర్తన || 8-018-17

  తుచే తనాయ తత్ సు నో ద్రాఘీయ ఆయుర్ జీవసే |
  ఆదిత్యాసః సుమహసః కృణోతన || 8-018-18

  యజ్ఞో హీళో వో అన్తర ఆదిత్యా అస్తి మృళత |
  యుష్మే ఇద్ వో అపి ష్మసి సజాత్యే || 8-018-19

  బృహద్ వరూథమ్ మరుతాం దేవం త్రాతారమ్ అశ్వినా |
  మిత్రమ్ ఈమహే వరుణం స్వస్తయే || 8-018-20

  అనేహో మిత్రార్యమన్ నృవద్ వరుణ శంస్యమ్ |
  త్రివరూథమ్ మరుతో యన్త నశ్ ఛర్దిః || 8-018-21

  యే చిద్ ధి మృత్యుబన్ధవ ఆదిత్యా మనవః స్మసి |
  ప్ర సూ న ఆయుర్ జీవసే తిరేతన || 8-018-22