ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాహి సుషుమా హి త ఇన్ద్ర సోమమ్ పిబా ఇమమ్ |
  ఏదమ్ బర్హిః సదో మమ || 8-017-01

  ఆ త్వా బ్రహ్మయుజా హరీ వహతామ్ ఇన్ద్ర కేశినా |
  ఉప బ్రహ్మాణి నః శృణు || 8-017-02

  బ్రహ్మాణస్ త్వా వయం యుజా సోమపామ్ ఇన్ద్ర సోమినః |
  సుతావన్తో హవామహే || 8-017-03

  ఆ నో యాహి సుతావతో ऽస్మాకం సుష్టుతీర్ ఉప |
  పిబా సు శిప్రిన్న్ అన్ధసః || 8-017-04

  ఆ తే సిఞ్చామి కుక్ష్యోర్ అను గాత్రా వి ధావతు |
  గృభాయ జిహ్వయా మధు || 8-017-05

  స్వాదుష్ టే అస్తు సంసుదే మధుమాన్ తన్వే తవ |
  సోమః శమ్ అస్తు తే హృదే || 8-017-06

  అయమ్ ఉ త్వా విచర్షణే జనీర్ ఇవాభి సంవృతః |
  ప్ర సోమ ఇన్ద్ర సర్పతు || 8-017-07

  తువిగ్రీవో వపోదరః సుబాహుర్ అన్ధసో మదే |
  ఇన్ద్రో వృత్రాణి జిఘ్నతే || 8-017-08

  ఇన్ద్ర ప్రేహి పురస్ త్వం విశ్వస్యేశాన ఓజసా |
  వృత్రాణి వృత్రహఞ్ జహి || 8-017-09

  దీర్ఘస్ తే అస్త్వ్ అఙ్కుశో యేనా వసు ప్రయచ్ఛసి |
  యజమానాయ సున్వతే || 8-017-10

  అయం త ఇన్ద్ర సోమో నిపూతో అధి బర్హిషి |
  ఏహీమ్ అస్య ద్రవా పిబ || 8-017-11

  శాచిగో శాచిపూజనాయం రణాయ తే సుతః |
  ఆఖణ్డల ప్ర హూయసే || 8-017-12

  యస్ తే శృఙ్గవృషో నపాత్ ప్రణపాత్ కుణ్డపాయ్యః |
  న్య్ అస్మిన్ దధ్ర ఆ మనః || 8-017-13

  వాస్తోష్ పతే ధ్రువా స్థూణాంసత్రం సోమ్యానామ్ |
  ద్రప్సో భేత్తా పురాం శశ్వతీనామ్ ఇన్ద్రో మునీనాం సఖా || 8-017-14

  పృదాకుసానుర్ యజతో గవేషణ ఏకః సన్న్ అభి భూయసః |
  భూర్ణిమ్ అశ్వం నయత్ తుజా పురో గృభేన్ద్రం సోమస్య పీతయే || 8-017-15