ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సమ్రాజం చర్షణీనామ్ ఇన్ద్రం స్తోతా నవ్యం గీర్భిః |
  నరం నృషాహమ్ మంహిష్ఠమ్ || 8-016-01

  యస్మిన్న్ ఉక్థాని రణ్యన్తి విశ్వాని చ శ్రవస్యా |
  అపామ్ అవో న సముద్రే || 8-016-02

  తం సుష్టుత్యా వివాసే జ్యేష్ఠరాజమ్ భరే కృత్నుమ్ |
  మహో వాజినం సనిభ్యః || 8-016-03

  యస్యానూనా గభీరా మదా ఉరవస్ తరుత్రాః |
  హర్షుమన్తః శూరసాతౌ || 8-016-04

  తమ్ ఇద్ ధనేషు హితేష్వ్ అధివాకాయ హవన్తే |
  యేషామ్ ఇన్ద్రస్ తే జయన్తి || 8-016-05

  తమ్ ఇచ్ చ్యౌత్నైర్ ఆర్యన్తి తం కృతేభిశ్ చర్షణయః |
  ఏష ఇన్ద్రో వరివస్కృత్ || 8-016-06

  ఇన్ద్రో బ్రహ్మేన్ద్ర ఋషిర్ ఇన్ద్రః పురూ పురుహూతః |
  మహాన్ మహీభిః శచీభిః || 8-016-07

  స స్తోమ్యః స హవ్యః సత్యః సత్వా తువికూర్మిః |
  ఏకశ్ చిత్ సన్న్ అభిభూతిః || 8-016-08

  తమ్ అర్కేభిస్ తం సామభిస్ తం గాయత్రైశ్ చర్షణయః |
  ఇన్ద్రం వర్ధన్తి క్షితయః || 8-016-09

  ప్రణేతారం వస్యో అచ్ఛా కర్తారం జ్యోతిః సమత్సు |
  సాసహ్వాంసం యుధామిత్రాన్ || 8-016-10

  స నః పప్రిః పారయాతి స్వస్తి నావా పురుహూతః |
  ఇన్ద్రో విశ్వా అతి ద్విషః || 8-016-11

  స త్వం న ఇన్ద్ర వాజేభిర్ దశస్యా చ గాతుయా చ |
  అచ్ఛా చ నః సుమ్నం నేషి || 8-016-12