ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ వ్ అభి ప్ర గాయత పురుహూతమ్ పురుష్టుతమ్ |
  ఇన్ద్రం గీర్భిస్ తవిషమ్ ఆ వివాసత || 8-015-01

  యస్య ద్విబర్హసో బృహత్ సహో దాధార రోదసీ |
  గిరీఅజ్రాఅపః స్వర్ వృషత్వనా || 8-015-02

  స రాజసి పురుష్టుతఏకో వృత్రాణి జిఘ్నసే |
  ఇన్ద్ర జైత్రా శ్రవస్యా చ యన్తవే || 8-015-03

  తం తే మదం గృణీమసి వృషణమ్ పృత్సు సాసహిమ్ |
  ఉలోకకృత్నుమ్ అద్రివో హరిశ్రియమ్ || 8-015-04

  యేన జ్యోతీంష్య్ ఆయవే మనవే చ వివేదిథ |
  మన్దానో అస్య బర్హిషో వి రాజసి || 8-015-05

  తద్ అద్యా చిత్ త ఉక్థినో ऽను ష్టువన్తి పూర్వథా |
  వృషపత్నీర్ అపో జయా దివే-దివే || 8-015-06

  తవ త్యద్ ఇన్ద్రియమ్ బృహత్ తవ శుష్మమ్ ఉత క్రతుమ్ |
  వజ్రం శిశాతి ధిషణా వరేణ్యమ్ || 8-015-07

  తవ ద్యౌర్ ఇన్ద్ర పౌంస్యమ్ పృథివీ వర్ధతి శ్రవః |
  త్వామ్ ఆపః పర్వతాసశ్ చ హిన్విరే || 8-015-08

  త్వాం విష్ణుర్ బృహన్ క్షయో మిత్రో గృణాతి వరుణః |
  త్వాం శర్ధో మదత్య్ అను మారుతమ్ || 8-015-09

  త్వం వృషా జనానామ్ మంహిష్ఠ ఇన్ద్ర జజ్ఞిషే |
  సత్రా విశ్వా స్వపత్యాని దధిషే || 8-015-10

  సత్రా త్వమ్ పురుష్టుతఏకో వృత్రాణి తోశసే |
  నాన్య ఇన్ద్రాత్ కరణమ్ భూయ ఇన్వతి || 8-015-11

  యద్ ఇన్ద్ర మన్మశస్ త్వా నానా హవన్త ఊతయే |
  అస్మాకేభిర్ నృభిర్ అత్రా స్వర్ జయ || 8-015-12

  అరం క్షయాయ నో మహే విశ్వా రూపాణ్య్ ఆవిశన్ |
  ఇన్ద్రం జైత్రాయ హర్షయా శచీపతిమ్ || 8-015-13