ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ ఇన్ద్రాహం యథా త్వమ్ ఈశీయ వస్వ ఏక ఇత్ |
  స్తోతా మే గోషఖా స్యాత్ || 8-014-01

  శిక్షేయమ్ అస్మై దిత్సేయం శచీపతే మనీషిణే |
  యద్ అహం గోపతిః స్యామ్ || 8-014-02

  ధేనుష్ ట ఇన్ద్ర సూనృతా యజమానాయ సున్వతే |
  గామ్ అశ్వమ్ పిప్యుషీ దుహే || 8-014-03

  న తే వర్తాస్తి రాధస ఇన్ద్ర దేవో న మర్త్యః |
  యద్ దిత్ససి స్తుతో మఘమ్ || 8-014-04

  యజ్ఞ ఇన్ద్రమ్ అవర్ధయద్ యద్ భూమిం వ్య్ అవర్తయత్ |
  చక్రాణ ఓపశం దివి || 8-014-05

  వావృధానస్య తే వయం విశ్వా ధనాని జిగ్యుషః |
  ఊతిమ్ ఇన్ద్రా వృణీమహే || 8-014-06

  వ్య్ అన్తరిక్షమ్ అతిరన్ మదే సోమస్య రోచనా |
  ఇన్ద్రో యద్ అభినద్ వలమ్ || 8-014-07

  ఉద్ గా ఆజద్ అఙ్గిరోభ్య ఆవిష్ కృణ్వన్ గుహా సతీః |
  అర్వాఞ్చం నునుదే వలమ్ || 8-014-08

  ఇన్ద్రేణ రోచనా దివో దృళ్హాని దృంహితాని చ |
  స్థిరాణి న పరాణుదే || 8-014-09

  అపామ్ ఊర్మిర్ మదన్న్ ఇవ స్తోమ ఇన్ద్రాజిరాయతే |
  వి తే మదా అరాజిషుః || 8-014-10

  త్వం హి స్తోమవర్ధన ఇన్ద్రాస్య్ ఉక్థవర్ధనః |
  స్తోతౄణామ్ ఉత భద్రకృత్ || 8-014-11

  ఇన్ద్రమ్ ఇత్ కేశినా హరీ సోమపేయాయ వక్షతః |
  ఉప యజ్ఞం సురాధసమ్ || 8-014-12

  అపామ్ ఫేనేన నముచేః శిర ఇన్ద్రోద్ అవర్తయః |
  విశ్వా యద్ అజయ స్పృధః || 8-014-13

  మాయాభిర్ ఉత్సిసృప్సత ఇన్ద్ర ద్యామ్ ఆరురుక్షతః |
  అవ దస్యూఅధూనుథాః || 8-014-14

  అసున్వామ్ ఇన్ద్ర సంసదం విషూచీం వ్య్ అనాశయః |
  సోమపా ఉత్తరో భవన్ || 8-014-15