ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రః సుతేషు సోమేషు క్రతుమ్ పునీత ఉక్థ్యమ్ |
  విదే వృధస్య దక్షసో మహాన్ హి షః || 8-013-01

  స ప్రథమే వ్యోమని దేవానాం సదనే వృధః |
  సుపారః సుశ్రవస్తమః సమ్ అప్సుజిత్ || 8-013-02

  తమ్ అహ్వే వాజసాతయ ఇన్ద్రమ్ భరాయ శుష్మిణమ్ |
  భవా నః సుమ్నే అన్తమః సఖా వృధే || 8-013-03

  ఇయం త ఇన్ద్ర గిర్వణో రాతిః క్షరతి సున్వతః |
  మన్దానో అస్య బర్హిషో వి రాజసి || 8-013-04

  నూనం తద్ ఇన్ద్ర దద్ధి నో యత్ త్వా సున్వన్త ఈమహే |
  రయిం నశ్ చిత్రమ్ ఆ భరా స్వర్విదమ్ || 8-013-05

  స్తోతా యత్ తే విచర్షణిర్ అతిప్రశర్ధయద్ గిరః |
  వయా ఇవాను రోహతే జుషన్త యత్ || 8-013-06

  ప్రత్నవజ్ జనయా గిరః శృణుధీ జరితుర్ హవమ్ |
  మదే-మదే వవక్షిథా సుకృత్వనే || 8-013-07

  క్రీళన్త్య్ అస్య సూనృతా ఆపో న ప్రవతా యతీః |
  అయా ధియా య ఉచ్యతే పతిర్ దివః || 8-013-08

  ఉతో పతిర్ య ఉచ్యతే కృష్టీనామ్ ఏక ఇద్ వశీ |
  నమోవృధైర్ అవస్యుభిః సుతే రణ || 8-013-09

  స్తుహి శ్రుతం విపశ్చితం హరీ యస్య ప్రసక్షిణా |
  గన్తారా దాశుషో గృహం నమస్వినః || 8-013-10

  తూతుజానో మహేమతే ऽశ్వేభిః ప్రుషితప్సుభిః |
  ఆ యాహి యజ్ఞమ్ ఆశుభిః శమ్ ఇద్ ధి తే || 8-013-11

  ఇన్ద్ర శవిష్ఠ సత్పతే రయిం గృణత్సు ధారయ |
  శ్రవః సూరిభ్యో అమృతం వసుత్వనమ్ || 8-013-12

  హవే త్వా సూర ఉదితే హవే మధ్యందినే దివః |
  జుషాణ ఇన్ద్ర సప్తిభిర్ న ఆ గహి || 8-013-13

  ఆ తూ గహి ప్ర తు ద్రవ మత్స్వా సుతస్య గోమతః |
  తన్తుం తనుష్వ పూర్వ్యం యథా విదే || 8-013-14

  యచ్ ఛక్రాసి పరావతి యద్ అర్వావతి వృత్రహన్ |
  యద్ వా సముద్రే అన్ధసో ऽవితేద్ అసి || 8-013-15

  ఇన్ద్రం వర్ధన్తు నో గిర ఇన్ద్రం సుతాస ఇన్దవః |
  ఇన్ద్రే హవిష్మతీర్ విశో అరాణిషుః || 8-013-16

  తమ్ ఇద్ విప్రా అవస్యవః ప్రవత్వతీభిర్ ఊతిభిః |
  ఇన్ద్రం క్షోణీర్ అవర్ధయన్ వయా ఇవ || 8-013-17

  త్రికద్రుకేషు చేతనం దేవాసో యజ్ఞమ్ అత్నత |
  తమ్ ఇద్ వర్ధన్తు నో గిరః సదావృధమ్ || 8-013-18

  స్తోతా యత్ తే అనువ్రత ఉక్థాన్య్ ఋతుథా దధే |
  శుచిః పావక ఉచ్యతే సో అద్భుతః || 8-013-19

  తద్ ఇద్ రుద్రస్య చేతతి యహ్వమ్ ప్రత్నేషు ధామసు |
  మనో యత్రా వి తద్ దధుర్ విచేతసః || 8-013-20

  యది మే సఖ్యమ్ ఆవర ఇమస్య పాహ్య్ అన్ధసః |
  యేన విశ్వా అతి ద్విషో అతారిమ || 8-013-21

  కదా త ఇన్ద్ర గిర్వణ స్తోతా భవాతి శంతమః |
  కదా నో గవ్యే అశ్వ్యే వసౌ దధః || 8-013-22

  ఉత తే సుష్టుతా హరీ వృషణా వహతో రథమ్ |
  అజుర్యస్య మదిన్తమం యమ్ ఈమహే || 8-013-23

  తమ్ ఈమహే పురుష్టుతం యహ్వమ్ ప్రత్నాభిర్ ఊతిభిః |
  ని బర్హిషి ప్రియే సదద్ అధ ద్వితా || 8-013-24

  వర్ధస్వా సు పురుష్టుత ఋషిష్టుతాభిర్ ఊతిభిః |
  ధుక్షస్వ పిప్యుషీమ్ ఇషమ్ అవా చ నః || 8-013-25

  ఇన్ద్ర త్వమ్ అవితేద్ అసీత్థా స్తువతో అద్రివః |
  ఋతాద్ ఇయర్మి తే ధియమ్ మనోయుజమ్ || 8-013-26

  ఇహ త్యా సధమాద్యా యుజానః సోమపీతయే |
  హరీ ఇన్ద్ర ప్రతద్వసూ అభి స్వర || 8-013-27

  అభి స్వరన్తు యే తవ రుద్రాసః సక్షత శ్రియమ్ |
  ఉతో మరుత్వతీర్ విశో అభి ప్రయః || 8-013-28

  ఇమా అస్య ప్రతూర్తయః పదం జుషన్త యద్ దివి |
  నాభా యజ్ఞస్య సం దధుర్ యథా విదే || 8-013-29

  అయం దీర్ఘాయ చక్షసే ప్రాచి ప్రయత్య్ అధ్వరే |
  మిమీతే యజ్ఞమ్ ఆనుషగ్ విచక్ష్య || 8-013-30

  వృషాయమ్ ఇన్ద్ర తే రథ ఉతో తే వృషణా హరీ |
  వృషా త్వం శతక్రతో వృషా హవః || 8-013-31

  వృషా గ్రావా వృషా మదో వృషా సోమో అయం సుతః |
  వృషా యజ్ఞో యమ్ ఇన్వసి వృషా హవః || 8-013-32

  వృషా త్వా వృషణం హువే వజ్రిఞ్ చిత్రాభిర్ ఊతిభిః |
  వావన్థ హి ప్రతిష్టుతిం వృషా హవః || 8-013-33