ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఇన్ద్ర సోమపాతమో మదః శవిష్ఠ చేతతి |
  యేనా హంసి న్య్ అత్రిణం తమ్ ఈమహే || 8-012-01

  యేనా దశగ్వమ్ అధ్రిగుం వేపయన్తం స్వర్ణరమ్ |
  యేనా సముద్రమ్ ఆవిథా తమ్ ఈమహే || 8-012-02

  యేన సిన్ధుమ్ మహీర్ అపో రథాఇవ ప్రచోదయః |
  పన్థామ్ ఋతస్య యాతవే తమ్ ఈమహే || 8-012-03

  ఇమం స్తోమమ్ అభిష్టయే ఘృతం న పూతమ్ అద్రివః |
  యేనా ను సద్య ఓజసా వవక్షిథ || 8-012-04

  ఇమం జుషస్వ గిర్వణః సముద్ర ఇవ పిన్వతే |
  ఇన్ద్ర విశ్వాభిర్ ఊతిభిర్ వవక్షిథ || 8-012-05

  యో నో దేవః పరావతః సఖిత్వనాయ మామహే |
  దివో న వృష్టిమ్ ప్రథయన్ వవక్షిథ || 8-012-06

  వవక్షుర్ అస్య కేతవో ఉత వజ్రో గభస్త్యోః |
  యత్ సూర్యో న రోదసీ అవర్ధయత్ || 8-012-07

  యది ప్రవృద్ధ సత్పతే సహస్రమ్ మహిషాఅఘః |
  ఆద్ ఇత్ త ఇన్ద్రియమ్ మహి ప్ర వావృధే || 8-012-08

  ఇన్ద్రః సూర్యస్య రశ్మిభిర్ న్య్ అర్శసానమ్ ఓషతి |
  అగ్నిర్ వనేవ సాసహిః ప్ర వావృధే || 8-012-09

  ఇయం త ఋత్వియావతీ ధీతిర్ ఏతి నవీయసీ |
  సపర్యన్తీ పురుప్రియా మిమీత ఇత్ || 8-012-10

  గర్భో యజ్ఞస్య దేవయుః క్రతుమ్ పునీత ఆనుషక్ |
  స్తోమైర్ ఇన్ద్రస్య వావృధే మిమీత ఇత్ || 8-012-11

  సనిర్ మిత్రస్య పప్రథ ఇన్ద్రః సోమస్య పీతయే |
  ప్రాచీ వాశీవ సున్వతే మిమీత ఇత్ || 8-012-12

  యం విప్రా ఉక్థవాహసో ऽభిప్రమన్దుర్ ఆయవః |
  ఘృతం న పిప్య ఆసన్య్ ఋతస్య యత్ || 8-012-13

  ఉత స్వరాజే అదితి స్తోమమ్ ఇన్ద్రాయ జీజనత్ |
  పురుప్రశస్తమ్ ఊతయ ఋతస్య యత్ || 8-012-14

  అభి వహ్నయ ఊతయే ऽనూషత ప్రశస్తయే |
  న దేవ వివ్రతా హరీ ఋతస్య యత్ || 8-012-15

  యత్ సోమమ్ ఇన్ద్ర విష్ణవి యద్ వా ఘ త్రిత ఆప్త్యే |
  యద్ వా మరుత్సు మన్దసే సమ్ ఇన్దుభిః || 8-012-16

  యద్ వా శక్ర పరావతి సముద్రే అధి మన్దసే |
  అస్మాకమ్ ఇత్ సుతే రణా సమ్ ఇన్దుభిః || 8-012-17

  యద్ వాసి సున్వతో వృధో యజమానస్య సత్పతే |
  ఉక్థే వా యస్య రణ్యసి సమ్ ఇన్దుభిః || 8-012-18

  దేవం-దేవం వో ऽవస ఇన్ద్రమ్-ఇన్ద్రం గృణీషణి |
  అధా యజ్ఞాయ తుర్వణే వ్య్ ఆనశుః || 8-012-19

  యజ్ఞేభిర్ యజ్ఞవాహసం సోమేభిః సోమపాతమమ్ |
  హోత్రాభిర్ ఇన్ద్రం వావృధుర్ వ్య్ ఆనశుః || 8-012-20

  మహీర్ అస్య ప్రణీతయః పూర్వీర్ ఉత ప్రశస్తయః |
  విశ్వా వసూని దాశుషే వ్య్ ఆనశుః || 8-012-21

  ఇన్ద్రం వృత్రాయ హన్తవే దేవాసో దధిరే పురః |
  ఇన్ద్రం వాణీర్ అనూషతా సమ్ ఓజసే || 8-012-22

  మహాన్తమ్ మహినా వయం స్తోమేభిర్ హవనశ్రుతమ్ |
  అర్కైర్ అభి ప్ర ణోనుమః సమ్ ఓజసే || 8-012-23

  న యం వివిక్తో రోదసీ నాన్తరిక్షాణి వజ్రిణమ్ |
  అమాద్ ఇద్ అస్య తిత్విషే సమ్ ఓజసః || 8-012-24

  యద్ ఇన్ద్ర పృతనాజ్యే దేవాస్ త్వా దధిరే పురః |
  ఆద్ ఇత్ తే హర్యతా హరీ వవక్షతుః || 8-012-25

  యదా వృత్రం నదీవృతం శవసా వజ్రిన్న్ అవధీః |
  ఆద్ ఇత్ తే హర్యతా హరీ వవక్షతుః || 8-012-26

  యదా తే విష్ణుర్ ఓజసా త్రీణి పదా విచక్రమే |
  ఆద్ ఇత్ తే హర్యతా హరీ వవక్షతుః || 8-012-27

  యదా తే హర్యతా హరీ వావృధాతే దివే-దివే |
  ఆద్ ఇత్ తే విశ్వా భువనాని యేమిరే || 8-012-28

  యదా తే మారుతీర్ విశస్ తుభ్యమ్ ఇన్ద్ర నియేమిరే |
  ఆద్ ఇత్ తే విశ్వా భువనాని యేమిరే || 8-012-29

  యదా సూర్యమ్ అముం దివి శుక్రం జ్యోతిర్ అధారయః |
  ఆద్ ఇత్ తే విశ్వా భువనాని యేమిరే || 8-012-30

  ఇమాం త ఇన్ద్ర సుష్టుతిం విప్ర ఇయర్తి ధీతిభిః |
  జామిమ్ పదేవ పిప్రతీమ్ ప్రాధ్వరే || 8-012-31

  యద్ అస్య ధామని ప్రియే సమీచీనాసో అస్వరన్ |
  నాభా యజ్ఞస్య దోహనా ప్రాధ్వరే || 8-012-32

  సువీర్యం స్వశ్వ్యం సుగవ్యమ్ ఇన్ద్ర దద్ధి నః |
  హోతేవ పూర్వచిత్తయే ప్రాధ్వరే || 8-012-33