ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 8 - సూక్తము 103)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అదర్శి గాతువిత్తమో యస్మిన్ వ్రతాన్య్ ఆదధుః |
  ఉపో షు జాతమ్ ఆర్యస్య వర్ధనమ్ అగ్నిం నక్షన్త నో గిరః || 8-103-01

  ప్ర దైవోదాసో అగ్నిర్ దేవాఅచ్ఛా న మజ్మనా |
  అను మాతరమ్ పృథివీం వి వావృతే తస్థౌ నాకస్య సానవి || 8-103-02

  యస్మాద్ రేజన్త కృష్టయశ్ చర్కృత్యాని కృణ్వతః |
  సహస్రసామ్ మేధసాతావ్ ఇవ త్మనాగ్నిం ధీభిః సపర్యత || 8-103-03

  ప్ర యం రాయే నినీషసి మర్తో యస్ తే వసో దాశత్ |
  స వీరం ధత్తే అగ్న ఉక్థశంసినం త్మనా సహస్రపోషిణమ్ || 8-103-04

  స దృళ్హే చిద్ అభి తృణత్తి వాజమ్ అర్వతా స ధత్తే అక్షితి శ్రవః |
  త్వే దేవత్రా సదా పురూవసో విశ్వా వామాని ధీమహి || 8-103-05

  యో విశ్వా దయతే వసు హోతా మన్ద్రో జనానామ్ |
  మధోర్ న పాత్రా ప్రథమాన్య్ అస్మై ప్ర స్తోమా యన్త్య్ అగ్నయే || 8-103-06

  అశ్వం న గీర్భీ రథ్యం సుదానవో మర్మృజ్యన్తే దేవయవః |
  ఉభే తోకే తనయే దస్మ విశ్పతే పర్షి రాధో మఘోనామ్ || 8-103-07

  ప్ర మంహిష్ఠాయ గాయత ఋతావ్నే బృహతే శుక్రశోచిషే |
  ఉపస్తుతాసో అగ్నయే || 8-103-08

  ఆ వంసతే మఘవా వీరవద్ యశః సమిద్ధో ద్యుమ్న్య్ ఆహుతః |
  కువిన్ నో అస్య సుమతిర్ నవీయస్య్ అచ్ఛా వాజేభిర్ ఆగమత్ || 8-103-09

  ప్రేష్ఠమ్ ఉ ప్రియాణాం స్తుహ్య్ ఆసావాతిథిమ్ |
  అగ్నిం రథానాం యమమ్ || 8-103-10

  ఉదితా యో నిదితా వేదితా వస్వ్ ఆ యజ్ఞియో వవర్తతి |
  దుష్టరా యస్య ప్రవణే నోర్మయో ధియా వాజం సిషాసతః || 8-103-11

  మా నో హృణీతామ్ అతిథిర్ వసుర్ అగ్నిః పురుప్రశస్త ఏషః |
  యః సుహోతా స్వధ్వరః || 8-103-12

  మో తే రిషన్ యే అచ్ఛోక్తిభిర్ వసో ऽగ్నే కేభిశ్ చిద్ ఏవైః |
  కీరిశ్ చిద్ ధి త్వామ్ ఈట్టే దూత్యాయ రాతహవ్యః స్వధ్వరః || 8-103-13

  ఆగ్నే యాహి మరుత్సఖా రుద్రేభిః సోమపీతయే |
  సోభర్యా ఉప సుష్టుతిమ్ మాదయస్వ స్వర్ణరే || 8-103-14