ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 98)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అధ్వర్యవో ऽరుణం దుగ్ధమ్ అంశుం జుహోతన వృషభాయ క్షితీనామ్ |
  గౌరాద్ వేదీయాఅవపానమ్ ఇన్ద్రో విశ్వాహేద్ యాతి సుతసోమమ్ ఇచ్ఛన్ || 7-098-01

  యద్ దధిషే ప్రదివి చార్వ్ అన్నం దివే-దివే పీతిమ్ ఇద్ అస్య వక్షి |
  ఉత హృదోత మనసా జుషాణ ఉశన్న్ ఇన్ద్ర ప్రస్థితాన్ పాహి సోమాన్ || 7-098-02

  జజ్ఞానః సోమం సహసే పపాథ ప్ర తే మాతా మహిమానమ్ ఉవాచ |
  ఏన్ద్ర పప్రాథోర్వ్ అన్తరిక్షం యుధా దేవేభ్యో వరివశ్ చకర్థ || 7-098-03

  యద్ యోధయా మహతో మన్యమానాన్ సాక్షామ తాన్ బాహుభిః శాశదానాన్ |
  యద్ వా నృభిర్ వృత ఇన్ద్రాభియుధ్యాస్ తం త్వయాజిం సౌశ్రవసం జయేమ || 7-098-04

  ప్రేన్ద్రస్య వోచమ్ ప్రథమా కృతాని ప్ర నూతనా మఘవా యా చకార |
  యదేద్ అదేవీర్ అసహిష్ట మాయా అథాభవత్ కేవలః సోమో అస్య || 7-098-05

  తవేదం విశ్వమ్ అభితః పశవ్యం యత్ పశ్యసి చక్షసా సూర్యస్య |
  గవామ్ అసి గోపతిర్ ఏక ఇన్ద్ర భక్షీమహి తే ప్రయతస్య వస్వః || 7-098-06

  బృహస్పతే యువమ్ ఇన్ద్రశ్ చ వస్వో దివ్యస్యేశాథే ఉత పార్థివస్య |
  ధత్తం రయిం స్తువతే కీరయే చిద్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-098-07