ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 97)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞే దివో నృషదనే పృథివ్యా నరో యత్ర దేవయవో మదన్తి |
  ఇన్ద్రాయ యత్ర సవనాని సున్వే గమన్ మదాయ ప్రథమం వయశ్ చ || 7-097-01

  ఆ దైవ్యా వృణీమహే ऽవాంసి బృహస్పతిర్ నో మహ ఆ సఖాయః |
  యథా భవేమ మీళ్హుషే అనాగా యో నో దాతా పరావతః పితేవ || 7-097-02

  తమ్ ఉ జ్యేష్ఠం నమసా హవిర్భిః సుశేవమ్ బ్రహ్మణస్ పతిం గృణీషే |
  ఇన్ద్రం శ్లోకో మహి దైవ్యః సిషక్తు యో బ్రహ్మణో దేవకృతస్య రాజా || 7-097-03

  స ఆ నో యోనిం సదతు ప్రేష్ఠో బృహస్పతిర్ విశ్వవారో యో అస్తి |
  కామో రాయః సువీర్యస్య తం దాత్ పర్షన్ నో అతి సశ్చతో అరిష్టాన్ || 7-097-04

  తమ్ ఆ నో అర్కమ్ అమృతాయ జుష్టమ్ ఇమే ధాసుర్ అమృతాసః పురాజాః |
  శుచిక్రన్దం యజతమ్ పస్త్యానామ్ బృహస్పతిమ్ అనర్వాణం హువేమ || 7-097-05

  తం శగ్మాసో అరుషాసో అశ్వా బృహస్పతిం సహవాహో వహన్తి |
  సహశ్ చిద్ యస్య నీలవత్ సధస్థం నభో న రూపమ్ అరుషం వసానాః || 7-097-06

  స హి శుచిః శతపత్రః స శున్ధ్యుర్ హిరణ్యవాశీర్ ఇషిరః స్వర్షాః |
  బృహస్పతిః స స్వావేశ ఋష్వః పురూ సఖిభ్య ఆసుతిం కరిష్ఠః || 7-097-07

  దేవీ దేవస్య రోదసీ జనిత్రీ బృహస్పతిం వావృధతుర్ మహిత్వా |
  దక్షాయ్యాయ దక్షతా సఖాయః కరద్ బ్రహ్మణే సుతరా సుగాధా || 7-097-08

  ఇయం వామ్ బ్రహ్మణస్ పతే సువృక్తిర్ బ్రహ్మేన్ద్రాయ వజ్రిణే అకారి |
  అవిష్టం ధియో జిగృతమ్ పురంధీర్ జజస్తమ్ అర్యో వనుషామ్ అరాతీః || 7-097-09

  బృహస్పతే యువమ్ ఇన్ద్రశ్ చ వస్వో దివ్యస్యేశాథే ఉత పార్థివస్య |
  ధత్తం రయిం స్తువతే కీరయే చిద్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-097-10