ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 99)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరో మాత్రయా తన్వా వృధాన న తే మహిత్వమ్ అన్వ్ అశ్నువన్తి |
  ఉభే తే విద్మ రజసీ పృథివ్యా విష్ణో దేవ త్వమ్ పరమస్య విత్సే || 7-099-01

  న తే విష్ణో జాయమానో న జాతో దేవ మహిమ్నః పరమ్ అన్తమ్ ఆప |
  ఉద్ అస్తభ్నా నాకమ్ ఋష్వమ్ బృహన్తం దాధర్థ ప్రాచీం కకుభమ్ పృథివ్యాః || 7-099-02

  ఇరావతీ ధేనుమతీ హి భూతం సూయవసినీ మనుషే దశస్యా |
  వ్య్ అస్తభ్నా రోదసీ విష్ణవ్ ఏతే దాధర్థ పృథివీమ్ అభితో మయూఖైః || 7-099-03

  ఉరుం యజ్ఞాయ చక్రథుర్ ఉలోకం జనయన్తా సూర్యమ్ ఉషాసమ్ అగ్నిమ్ |
  దాసస్య చిద్ వృషశిప్రస్య మాయా జఘ్నథుర్ నరా పృతనాజ్యేషు || 7-099-04

  ఇన్ద్రావిష్ణూ దృంహితాః శమ్బరస్య నవ పురో నవతిం చ శ్నథిష్టమ్ |
  శతం వర్చినః సహస్రం చ సాకం హథో అప్రత్య్ అసురస్య వీరాన్ || 7-099-05

  ఇయమ్ మనీషా బృహతీ బృహన్తోరుక్రమా తవసా వర్ధయన్తీ |
  రరే వాం స్తోమం విదథేషు విష్ణో పిన్వతమ్ ఇషో వృజనేష్వ్ ఇన్ద్ర || 7-099-06

  వషట్ తే విష్ణవ్ ఆస ఆ కృణోమి తన్ మే జుషస్వ శిపివిష్ట హవ్యమ్ |
  వర్ధన్తు త్వా సుష్టుతయో గిరో మే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-099-07