ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 95)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర క్షోదసా ధాయసా సస్ర ఏషా సరస్వతీ ధరుణమ్ ఆయసీ పూః |
  ప్రబాబధానా రథ్యేవ యాతి విశ్వా అపో మహినా సిన్ధుర్ అన్యాః || 7-095-01

  ఏకాచేతత్ సరస్వతీ నదీనాం శుచిర్ యతీ గిరిభ్య ఆ సముద్రాత్ |
  రాయశ్ చేతన్తీ భువనస్య భూరేర్ ఘృతమ్ పయో దుదుహే నాహుషాయ || 7-095-02

  స వావృధే నర్యో యోషణాసు వృషా శిశుర్ వృషభో యజ్ఞియాసు |
  స వాజినమ్ మఘవద్భ్యో దధాతి వి సాతయే తన్వమ్ మామృజీత || 7-095-03

  ఉత స్యా నః సరస్వతీ జుషాణోప శ్రవత్ సుభగా యజ్ణే అస్మిన్ |
  మితజ్ఞుభిర్ నమస్యార్ ఇయానా రాయా యుజా చిద్ ఉత్తరా సఖిభ్యః || 7-095-04

  ఇమా జుహ్వానా యుష్మద్ ఆ నమోభిః ప్రతి స్తోమం సరస్వతి జుషస్వ |
  తవ శర్మన్ ప్రియతమే దధానా ఉప స్థేయామ శరణం న వృక్షమ్ || 7-095-05

  అయమ్ ఉ తే సరస్వతి వసిష్ఠో ద్వారావ్ ఋతస్య సుభగే వ్య్ ఆవః |
  వర్ధ శుభ్రే స్తువతే రాసి వాజాన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-095-06