ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 94)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇయం వామ్ అస్య మన్మన ఇన్ద్రాగ్నీ పూర్వ్యస్తుతిః |
  అభ్రాద్ వృష్టిర్ ఇవాజని || 7-094-01

  శృణుతం జరితుర్ హవమ్ ఇన్ద్రాగ్నీ వనతం గిరః |
  ఈశానా పిప్యతం ధియః || 7-094-02

  మా పాపత్వాయ నో నరేన్ద్రాగ్నీ మాభిశస్తయే |
  మా నో రీరధతం నిదే || 7-094-03

  ఇన్ద్రే అగ్నా నమో బృహత్ సువృక్తిమ్ ఏరయామహే |
  ధియా ధేనా అవస్యవః || 7-094-04

  తా హి శశ్వన్త ఈళత ఇత్థా విప్రాస ఊతయే |
  సబాధో వాజసాతయే || 7-094-05

  తా వాం గీర్భిర్ విపన్యవః ప్రయస్వన్తో హవామహే |
  మేధసాతా సనిష్యవః || 7-094-06

  ఇన్ద్రాగ్నీ అవసా గతమ్ అస్మభ్యం చర్షణీసహా |
  మా నో దుఃశంస ఈశత || 7-094-07

  మా కస్య నో అరరుషో ధూర్తిః ప్రణఙ్ మర్త్యస్య |
  ఇన్ద్రాగ్నీ శర్మ యచ్ఛతమ్ || 7-094-08

  గోమద్ ధిరణ్యవద్ వసు యద్ వామ్ అశ్వావద్ ఈమహే |
  ఇన్ద్రాగ్నీ తద్ వనేమహి || 7-094-09

  యత్ సోమ ఆ సుతే నర ఇన్ద్రాగ్నీ అజోహవుః |
  సప్తీవన్తా సపర్యవః || 7-094-10

  ఉక్థేభిర్ వృత్రహన్తమా యా మన్దానా చిద్ ఆ గిరా |
  ఆఙ్గూషైర్ ఆవివాసతః || 7-094-11

  తావ్ ఇద్ దుఃశంసమ్ మర్త్యం దుర్విద్వాంసం రక్షస్వినమ్ |
  ఆభోగం హన్మనా హతమ్ ఉదధిం హన్మనా హతమ్ || 7-094-12