ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 93)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శుచిం ను స్తోమం నవజాతమ్ అద్యేన్ద్రాగ్నీ వృత్రహణా జుషేథామ్ |
  ఉభా హి వాం సుహవా జోహవీమి తా వాజం సద్య ఉశతే ధేష్ఠా || 7-093-01

  తా సానసీ శవసానా హి భూతం సాకంవృధా శవసా శూశువాంసా |
  క్షయన్తౌ రాయో యవసస్య భూరేః పృఙ్క్తం వాజస్య స్థవిరస్య ఘృష్వేః || 7-093-02

  ఉపో హ యద్ విదథం వాజినో గుర్ ధీభిర్ విప్రాః ప్రమతిమ్ ఇచ్ఛమానాః |
  అర్వన్తో న కాష్ఠాం నక్షమాణా ఇన్ద్రాగ్నీ జోహువతో నరస్ తే || 7-093-03

  గీర్భిర్ విప్రః ప్రమతిమ్ ఇచ్ఛమాన ఈట్టే రయిం యశసమ్ పూర్వభాజమ్ |
  ఇన్ద్రాగ్నీ వృత్రహణా సువజ్రా ప్ర నో నవ్యేభిస్ తిరతం దేష్ణైః || 7-093-04

  సం యన్ మహీ మిథతీ స్పర్ధమానే తనూరుచా శూరసాతా యతైతే |
  అదేవయుం విదథే దేవయుభిః సత్రా హతం సోమసుతా జనేన || 7-093-05

  ఇమామ్ ఉ షు సోమసుతిమ్ ఉప న ఏన్ద్రాగ్నీ సౌమనసాయ యాతమ్ |
  నూ చిద్ ధి పరిమమ్నాథే అస్మాన్ ఆ వాం శశ్వద్భిర్ వవృతీయ వాజైః || 7-093-06

  సో అగ్న ఏనా నమసా సమిద్ధో ऽచ్ఛా మిత్రం వరుణమ్ ఇన్ద్రం వోచేః |
  యత్ సీమ్ ఆగశ్ చకృమా తత్ సు మృళ తద్ అర్యమాదితిః శిశ్రథన్తు || 7-093-07

  ఏతా అగ్న ఆశుషాణాస ఇష్టీర్ యువోః సచాభ్య్ అశ్యామ వాజాన్ |
  మేన్ద్రో నో విష్ణుర్ మరుతః పరి ఖ్యన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-093-08