ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 92)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వాయో భూష శుచిపా ఉప నః సహస్రం తే నియుతో విశ్వవార |
  ఉపో తే అన్ధో మద్యమ్ అయామి యస్య దేవ దధిషే పూర్వపేయమ్ || 7-092-01

  ప్ర సోతా జీరో అధ్వరేష్వ్ అస్థాత్ సోమమ్ ఇన్ద్రాయ వాయవే పిబధ్యై |
  ప్ర యద్ వామ్ మధ్వో అగ్రియమ్ భరన్త్య్ అధ్వర్యవో దేవయన్తః శచీభిః || 7-092-02

  ప్ర యాభిర్ యాసి దాశ్వాంసమ్ అచ్ఛా నియుద్భిర్ వాయవ్ ఇష్టయే దురోణే |
  ని నో రయిం సుభోజసం యువస్వ ని వీరం గవ్యమ్ అశ్వ్యం చ రాధః || 7-092-03

  యే వాయవ ఇన్ద్రమాదనాస ఆదేవాసో నితోశనాసో అర్యః |
  ఘ్నన్తో వృత్రాణి సూరిభిః ష్యామ సాసహ్వాంసో యుధా నృభిర్ అమిత్రాన్ || 7-092-04

  ఆ నో నియుద్భిః శతినీభిర్ అధ్వరం సహస్రిణీభిర్ ఉప యాహి యజ్ఞమ్ |
  వాయో అస్మిన్ సవనే మాదయస్వ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-092-05