ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 91)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కువిద్ అఙ్గ నమసా యే వృధాసః పురా దేవా అనవద్యాస ఆసన్ |
  తే వాయవే మనవే బాధితాయావాసయన్న్ ఉషసం సూర్యేణ || 7-091-01

  ఉశన్తా దూతా న దభాయ గోపా మాసశ్ చ పాథః శరదశ్ చ పూర్వీః |
  ఇన్ద్రవాయూ సుష్టుతిర్ వామ్ ఇయానా మార్డీకమ్ ఈట్టే సువితం చ నవ్యమ్ || 7-091-02

  పీవోన్నారయివృధః సుమేధాః శ్వేతః సిషక్తి నియుతామ్ అభిశ్రీః |
  తే వాయవే సమనసో వి తస్థుర్ విశ్వేన్ నరః స్వపత్యాని చక్రుః || 7-091-03

  యావత్ తరస్ తన్వో యావద్ ఓజో యావన్ నరశ్ చక్షసా దీధ్యానాః |
  శుచిం సోమం శుచిపా పాతమ్ అస్మే ఇన్ద్రవాయూ సదతమ్ బర్హిర్ ఏదమ్ || 7-091-04

  నియువానా నియుత స్పార్హవీరా ఇన్ద్రవాయూ సరథం యాతమ్ అర్వాక్ |
  ఇదం హి వామ్ ప్రభృతమ్ మధ్వో అగ్రమ్ అధ ప్రీణానా వి ముముక్తమ్ అస్మే || 7-091-05

  యా వాం శతం నియుతో యాః సహస్రమ్ ఇన్ద్రవాయూ విశ్వవారాః సచన్తే |
  ఆభిర్ యాతం సువిదత్రాభిర్ అర్వాక్ పాతం నరా ప్రతిభృతస్య మధ్వః || 7-091-06

  అర్వన్తో న శ్రవసో భిక్షమాణా ఇన్ద్రవాయూ సుష్టుతిభిర్ వసిష్ఠాః |
  వాజయన్తః స్వ్ అవసే హువేమ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-091-07