ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 90)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వీరయా శుచయో దద్రిరే వామ్ అధ్వర్యుభిర్ మధుమన్తః సుతాసః |
  వహ వాయో నియుతో యాహ్య్ అచ్ఛా పిబా సుతస్యాన్ధసో మదాయ || 7-090-01

  ఈశానాయ ప్రహుతిం యస్ త ఆనట్ ఛుచిం సోమం శుచిపాస్ తుభ్యం వాయో |
  కృణోషి తమ్ మర్త్యేషు ప్రశస్తం జాతో-జాతో జాయతే వాజ్య్ అస్య || 7-090-02

  రాయే ను యం జజ్ఞతూ రోదసీమే రాయే దేవీ ధిషణా ధాతి దేవమ్ |
  అధ వాయుం నియుతః సశ్చత స్వా ఉత శ్వేతం వసుధితిం నిరేకే || 7-090-03

  ఉచ్ఛన్న్ ఉషసః సుదినా అరిప్రా ఉరు జ్యోతిర్ వివిదుర్ దీధ్యానాః |
  గవ్యం చిద్ ఊర్వమ్ ఉశిజో వి వవ్రుస్ తేషామ్ అను ప్రదివః సస్రుర్ ఆపః || 7-090-04

  తే సత్యేన మనసా దీధ్యానాః స్వేన యుక్తాసః క్రతునా వహన్తి |
  ఇన్ద్రవాయూ వీరవాహం రథం వామ్ ఈశానయోర్ అభి పృక్షః సచన్తే || 7-090-05

  ఈశానాసో యే దధతే స్వర్ ణో గోభిర్ అశ్వేభిర్ వసుభిర్ హిరణ్యైః |
  ఇన్ద్రవాయూ సూరయో విశ్వమ్ ఆయుర్ అర్వద్భిర్ వీరైః పృతనాసు సహ్యుః || 7-090-06

  అర్వన్తో న శ్రవసో భిక్షమాణా ఇన్ద్రవాయూ సుష్టుతిభిర్ వసిష్ఠాః |
  వాజయన్తః స్వ్ అవసే హువేమ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-090-07