ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 96)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహద్ ఉ గాయిషే వచో ऽసుర్యా నదీనామ్ |
  సరస్వతీమ్ ఇన్ మహయా సువృక్తిభి స్తోమైర్ వసిష్ఠ రోదసీ || 7-096-01

  ఉభే యత్ తే మహినా శుభ్రే అన్ధసీ అధిక్షియన్తి పూరవః |
  సా నో బోధ్య్ అవిత్రీ మరుత్సఖా చోద రాధో మఘోనామ్ || 7-096-02

  భద్రమ్ ఇద్ భద్రా కృణవత్ సరస్వత్య్ అకవారీ చేతతి వాజినీవతీ |
  గృణానా జమదగ్నివత్ స్తువానా చ వసిష్ఠవత్ || 7-096-03

  జనీయన్తో న్వ్ అగ్రవః పుత్రీయన్తః సుదానవః |
  సరస్వన్తం హవామహే || 7-096-04

  యే తే సరస్వ ఊర్మయో మధుమన్తో ఘృతశ్చుతః |
  తేభిర్ నో ऽవితా భవ || 7-096-05

  పీపివాంసం సరస్వత స్తనం యో విశ్వదర్శతః |
  భక్షీమహి ప్రజామ్ ఇషమ్ || 7-096-06