ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అబోధి జార ఉషసామ్ ఉపస్థాద్ ధోతా మన్ద్రః కవితమః పావకః |
  దధాతి కేతుమ్ ఉభయస్య జన్తోర్ హవ్యా దేవేషు ద్రవిణం సుకృత్సు || 7-009-01

  స సుక్రతుర్ యో వి దురః పణీనామ్ పునానో అర్కమ్ పురుభోజసం నః |
  హోతా మన్ద్రో విశాం దమూనాస్ తిరస్ తమో దదృశే రామ్యాణామ్ || 7-009-02

  అమూరః కవిర్ అదితిర్ వివస్వాన్ సుసంసన్ మిత్రో అతిథిః శివో నః |
  చిత్రభానుర్ ఉషసామ్ భాత్య్ అగ్రే ऽపాం గర్భః ప్రస్వ ఆ వివేశ || 7-009-03

  ఈళేన్యో వో మనుషో యుగేషు సమనగా అశుచజ్ జాతవేదాః |
  సుసందృశా భానునా యో విభాతి ప్రతి గావః సమిధానమ్ బుధన్త || 7-009-04

  అగ్నే యాహి దూత్యమ్ మా రిషణ్యో దేవాఅచ్ఛా బ్రహ్మకృతా గణేన |
  సరస్వతీమ్ మరుతో అశ్వినాపో యక్షి దేవాన్ రత్నధేయాయ విశ్వాన్ || 7-009-05

  త్వామ్ అగ్నే సమిధానో వసిష్ఠో జరూథం హన్ యక్షి రాయే పురంధిమ్ |
  పురుణీథా జాతవేదో జరస్వ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-009-06