ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషో న జారః పృథు పాజో అశ్రేద్ దవిద్యుతద్ దీద్యచ్ ఛోశుచానః |
  వృషా హరిః శుచిర్ ఆ భాతి భాసా ధియో హిన్వాన ఉశతీర్ అజీగః || 7-010-01

  స్వర్ ణ వస్తోర్ ఉషసామ్ అరోచి యజ్ఞం తన్వానా ఉశిజో న మన్మ |
  అగ్నిర్ జన్మాని దేవ ఆ వి విద్వాన్ ద్రవద్ దూతో దేవయావా వనిష్ఠః || 7-010-02

  అచ్ఛా గిరో మతయో దేవయన్తీర్ అగ్నిం యన్తి ద్రవిణమ్ భిక్షమాణాః |
  సుసందృశం సుప్రతీకం స్వఞ్చం హవ్యవాహమ్ అరతిమ్ మానుషాణామ్ || 7-010-03

  ఇన్ద్రం నో అగ్నే వసుభిః సజోషా రుద్రం రుద్రేభిర్ ఆ వహా బృహన్తమ్ |
  ఆదిత్యేభిర్ అదితిం విశ్వజన్యామ్ బృహస్పతిమ్ ఋక్వభిర్ విశ్వవారమ్ || 7-010-04

  మన్ద్రం హోతారమ్ ఉశిజో యవిష్ఠమ్ అగ్నిం విశ ఈళతే అధ్వరేషు |
  స హి క్షపావాఅభవద్ రయీణామ్ అతన్ద్రో దూతో యజథాయ దేవాన్ || 7-010-05