ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 8)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ధే రాజా సమ్ అర్యో నమోభిర్ యస్య ప్రతీకమ్ ఆహుతం ఘృతేన |
  నరో హవ్యేభిర్ ఈళతే సబాధ ఆగ్నిర్ అగ్ర ఉషసామ్ అశోచి || 7-008-01

  అయమ్ ఉ ష్య సుమహాఅవేది హోతా మన్ద్రో మనుషో యహ్వో అగ్నిః |
  వి భా అకః ససృజానః పృథివ్యాం కృష్ణపవిర్ ఓషధీభిర్ వవక్షే || 7-008-02

  కయా నో అగ్నే వి వసః సువృక్తిం కామ్ ఉ స్వధామ్ ఋణవః శస్యమానః |
  కదా భవేమ పతయః సుదత్ర రాయో వన్తారో దుష్టరస్య సాధోః || 7-008-03

  ప్ర-ప్రాయమ్ అగ్నిర్ భరతస్య శృణ్వే వి యత్ సూర్యో న రోచతే బృహద్ భాః |
  అభి యః పూరుమ్ పృతనాసు తస్థౌ ద్యుతానో దైవ్యో అతిథిః శుశోచ || 7-008-04

  అసన్న్ ఇత్ త్వే ఆహవనాని భూరి భువో విశ్వేభిః సుమనా అనీకైః |
  స్తుతశ్ చిద్ అగ్నే శృణ్విషే గృణానః స్వయం వర్ధస్వ తన్వం సుజాత || 7-008-05

  ఇదం వచః శతసాః సంసహస్రమ్ ఉద్ అగ్నయే జనిషీష్ట ద్విబర్హాః |
  శం యత్ స్తోతృభ్య ఆపయే భవాతి ద్యుమద్ అమీవచాతనం రక్షోహా || 7-008-06

  నూ త్వామ్ అగ్న ఈమహే వసిష్ఠా ఈశానం సూనో సహసో వసూనామ్ |
  ఇషం స్తోతృభ్యో మఘవద్భ్య ఆనడ్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-008-07