ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 7)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో దేవం చిత్ సహసానమ్ అగ్నిమ్ అశ్వం న వాజినం హిషే నమోభిః |
  భవా నో దూతో అధ్వరస్య విద్వాన్ త్మనా దేవేషు వివిదే మితద్రుః || 7-007-01
  ఆ యాహ్య్ అగ్నే పథ్యా అను స్వా మన్ద్రో దేవానాం సఖ్యం జుషాణః |
  ఆ సాను శుష్మైర్ నదయన్ పృథివ్యా జమ్భేభిర్ విశ్వమ్ ఉశధగ్ వనాని || 7-007-02
  ప్రాచీనో యజ్ఞః సుధితం హి బర్హిః ప్రీణీతే అగ్నిర్ ఈళితో న హోతా |
  ఆ మాతరా విశ్వవారే హువానో యతో యవిష్ఠ జజ్ఞిషే సుశేవః || 7-007-03
  సద్యో అధ్వరే రథిరం జనన్త మానుషాసో విచేతసో య ఏషామ్ |
  విశామ్ అధాయి విశ్పతిర్ దురోణే ऽగ్నిర్ మన్ద్రో మధువచా ఋతావా || 7-007-04
  అసాది వృతో వహ్నిర్ ఆజగన్వాన్ అగ్నిర్ బ్రహ్మా నృషదనే విధర్తా |
  ద్యౌశ్ చ యమ్ పృథివీ వావృధాతే ఆ యం హోతా యజతి విశ్వవారమ్ || 7-007-05
  ఏతే ద్యుమ్నేభిర్ విశ్వమ్ ఆతిరన్త మన్త్రం యే వారం నర్యా అతక్షన్ |
  ప్ర యే విశస్ తిరన్త శ్రోషమాణా ఆ యే మే అస్య దీధయన్న్ ఋతస్య || 7-007-06
  నూ త్వామ్ అగ్న ఈమహే వసిష్ఠా ఈశానం సూనో సహసో వసూనామ్ |
  ఇషం స్తోతృభ్యో మఘవద్భ్య ఆనడ్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-007-07