ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 6)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సమ్రాజో అసురస్య ప్రశస్తిమ్ పుంసః కృష్టీనామ్ అనుమాద్యస్య |
  ఇన్ద్రస్యేవ ప్ర తవసస్ కృతాని వన్దే దారుం వన్దమానో వివక్మి || 7-006-01

  కవిం కేతుం ధాసిమ్ భానుమ్ అద్రేర్ హిన్వన్తి శం రాజ్యం రోదస్యోః |
  పురందరస్య గీర్భిర్ ఆ వివాసే ऽగ్నేర్ వ్రతాని పూర్వ్యా మహాని || 7-006-02

  న్య్ అక్రతూన్ గ్రథినో మృధ్రవాచః పణీఅశ్రద్ధాఅవృధాఅయజ్ఞాన్ |
  ప్ర-ప్ర తాన్ దస్యూఅగ్నిర్ వివాయ పూర్వశ్ చకారాపరాఅయజ్యూన్ || 7-006-03

  యో అపాచీనే తమసి మదన్తీః ప్రాచీశ్ చకార నృతమః శచీభిః |
  తమ్ ఈశానం వస్వో అగ్నిం గృణీషే ऽనానతం దమయన్తమ్ పృతన్యూన్ || 7-006-04

  యో దేహ్యో అనమయద్ వధస్నైర్ యో అర్యపత్నీర్ ఉషసశ్ చకార |
  స నిరుధ్యా నహుషో యహ్వో అగ్నిర్ విశశ్ చక్రే బలిహృతః సహోభిః || 7-006-05

  యస్య శర్మన్న్ ఉప విశ్వే జనాస ఏవైస్ తస్థుః సుమతిమ్ భిక్షమాణాః |
  వైశ్వానరో వరమ్ ఆ రోదస్యోర్ ఆగ్నిః ససాద పిత్రోర్ ఉపస్థమ్ || 7-006-06

  ఆ దేవో దదే బుధ్న్యా వసూని వైశ్వానర ఉదితా సూర్యస్య |
  ఆ సముద్రాద్ అవరాద్ ఆ పరస్మాద్ ఆగ్నిర్ దదే దివ ఆ పృథివ్యాః || 7-006-07