ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 5)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాగ్నయే తవసే భరధ్వం గిరం దివో అరతయే పృథివ్యాః |
  యో విశ్వేషామ్ అమృతానామ్ ఉపస్థే వైశ్వానరో వావృధే జాగృవద్భిః || 7-005-01

  పృష్టో దివి ధాయ్య్ అగ్నిః పృథివ్యాం నేతా సిన్ధూనాం వృషభ స్తియానామ్ |
  స మానుషీర్ అభి విశో వి భాతి వైశ్వానరో వావృధానో వరేణ || 7-005-02

  త్వద్ భియా విశ ఆయన్న్ అసిక్నీర్ అసమనా జహతీర్ భోజనాని |
  వైశ్వానర పూరవే శోశుచానః పురో యద్ అగ్నే దరయన్న్ అదీదేః || 7-005-03

  తవ త్రిధాతు పృథివీ ఉత ద్యౌర్ వైశ్వానర వ్రతమ్ అగ్నే సచన్త |
  త్వమ్ భాసా రోదసీ ఆ తతన్థాజస్రేణ శోచిషా శోశుచానః || 7-005-04

  త్వామ్ అగ్నే హరితో వావశానా గిరః సచన్తే ధునయో ఘృతాచీః |
  పతిం కృష్టీనాం రథ్యం రయీణాం వైశ్వానరమ్ ఉషసాం కేతుమ్ అహ్నామ్ || 7-005-05

  త్వే అసుర్యం వసవో న్య్ ఋణ్వన్ క్రతుం హి తే మిత్రమహో జుషన్త |
  త్వం దస్యూఓకసో అగ్న ఆజ ఉరు జ్యోతిర్ జనయన్న్ ఆర్యాయ || 7-005-06

  స జాయమానః పరమే వ్యోమన్ వాయుర్ న పాథః పరి పాసి సద్యః |
  త్వమ్ భువనా జనయన్న్ అభి క్రన్న్ అపత్యాయ జాతవేదో దశస్యన్ || 7-005-07

  తామ్ అగ్నే అస్మే ఇషమ్ ఏరయస్వ వైశ్వానర ద్యుమతీం జాతవేదః |
  యయా రాధః పిన్వసి విశ్వవార పృథు శ్రవో దాశుషే మర్త్యాయ || 7-005-08

  తం నో అగ్నే మఘవద్భ్యః పురుక్షుం రయిం ని వాజం శ్రుత్యం యువస్వ |
  వైశ్వానర మహి నః శర్మ యచ్ఛ రుద్రేభిర్ అగ్నే వసుభిః సజోషాః || 7-005-09