ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 4)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వః శుక్రాయ భానవే భరధ్వం హవ్యమ్ మతిం చాగ్నయే సుపూతమ్ |
  యో దైవ్యాని మానుషా జనూంష్య్ అన్తర్ విశ్వాని విద్మనా జిగాతి || 7-004-01

  స గృత్సో అగ్నిస్ తరుణశ్ చిద్ అస్తు యతో యవిష్ఠో అజనిష్ట మాతుః |
  సం యో వనా యువతే శుచిదన్ భూరి చిద్ అన్నా సమ్ ఇద్ అత్తి సద్యః || 7-004-02

  అస్య దేవస్య సంసద్య్ అనీకే యమ్ మర్తాసః శ్యేతం జగృభ్రే |
  ని యో గృభమ్ పౌరుషేయీమ్ ఉవోచ దురోకమ్ అగ్నిర్ ఆయవే శుశోచ || 7-004-03

  అయం కవిర్ అకవిషు ప్రచేతా మర్తేష్వ్ అగ్నిర్ అమృతో ని ధాయి |
  స మా నో అత్ర జుహురః సహస్వః సదా త్వే సుమనసః స్యామ || 7-004-04

  ఆ యో యోనిం దేవకృతం ససాద క్రత్వా హ్య్ అగ్నిర్ అమృతాఅతారీత్ |
  తమ్ ఓషధీశ్ చ వనినశ్ చ గర్భమ్ భూమిశ్ చ విశ్వధాయసమ్ బిభర్తి || 7-004-05

  ఈశే హ్య్ అగ్నిర్ అమృతస్య భూరేర్ ఈశే రాయః సువీర్యస్య దాతోః |
  మా త్వా వయం సహసావన్న్ అవీరా మాప్సవః పరి షదామ మాదువః || 7-004-06

  పరిషద్యం హ్య్ అరణస్య రేక్ణో నిత్యస్య రాయః పతయః స్యామ |
  న శేషో అగ్నే అన్యజాతమ్ అస్త్య్ అచేతానస్య మా పథో వి దుక్షః || 7-004-07

  నహి గ్రభాయారణః సుశేవో ऽన్యోదర్యో మనసా మన్తవా ఉ |
  అధా చిద్ ఓకః పునర్ ఇత్ స ఏత్య్ ఆ నో వాజ్య్ అభీషాళ్ ఏతు నవ్యః || 7-004-08

  త్వమ్ అగ్నే వనుష్యతో ని పాహి త్వమ్ ఉ నః సహసావన్న్ అవద్యాత్ |
  సం త్వా ధ్వస్మన్వద్ అభ్య్ ఏతు పాథః సం రయి స్పృహయాయ్యః సహస్రీ || 7-004-09

  ఏతా నో అగ్నే సౌభగా దిదీహ్య్ అపి క్రతుం సుచేతసం వతేమ |
  విశ్వా స్తోతృభ్యో గృణతే చ సన్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-004-10