ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 3)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిం వో దేవమ్ అగ్నిభిః సజోషా యజిష్ఠం దూతమ్ అధ్వరే కృణుధ్వమ్ |
  యో మర్త్యేషు నిధ్రువిర్ ఋతావా తపుర్మూర్ధా ఘృతాన్నః పావకః || 7-003-01

  ప్రోథద్ అశ్వో న యవసే ऽవిష్యన్ యదా మహః సంవరణాద్ వ్య్ అస్థాత్ |
  ఆద్ అస్య వాతో అను వాతి శోచిర్ అధ స్మ తే వ్రజనం కృష్ణమ్ అస్తి || 7-003-02

  ఉద్ యస్య తే నవజాతస్య వృష్ణో ऽగ్నే చరన్త్య్ అజరా ఇధానాః |
  అచ్ఛా ద్యామ్ అరుషో ధూమ ఏతి సం దూతో అగ్న ఈయసే హి దేవాన్ || 7-003-03

  వి యస్య తే పృథివ్యామ్ పాజో అశ్రేత్ తృషు యద్ అన్నా సమవృక్త జమ్భైః |
  సేనేవ సృష్టా ప్రసితిష్ ట ఏతి యవం న దస్మ జుహ్వా వివేక్షి || 7-003-04

  తమ్ ఇద్ దోషా తమ్ ఉషసి యవిష్ఠమ్ అగ్నిమ్ అత్యం న మర్జయన్త నరః |
  నిశిశానా అతిథిమ్ అస్య యోనౌ దీదాయ శోచిర్ ఆహుతస్య వృష్ణః || 7-003-05

  సుసందృక్ తే స్వనీక ప్రతీకం వి యద్ రుక్మో న రోచస ఉపాకే |
  దివో న తే తన్యతుర్ ఏతి శుష్మశ్ చిత్రో న సూరః ప్రతి చక్షి భానుమ్ || 7-003-06

  యథా వః స్వాహాగ్నయే దాశేమ పరీళాభిర్ ఘృతవద్భిశ్ చ హవ్యైః |
  తేభిర్ నో అగ్నే అమితైర్ మహోభిః శతమ్ పూర్భిర్ ఆయసీభిర్ ని పాహి || 7-003-07

  యా వా తే సన్తి దాశుషే అధృష్టా గిరో వా యాభిర్ నృవతీర్ ఉరుష్యాః |
  తాభిర్ నః సూనో సహసో ని పాహి స్మత్ సూరీఞ్ జరితౄఞ్ జాతవేదః || 7-003-08

  నిర్ యత్ పూతేవ స్వధితిః శుచిర్ గాత్ స్వయా కృపా తన్వా రోచమానః |
  ఆ యో మాత్రోర్ ఉశేన్యో జనిష్ట దేవయజ్యాయ సుక్రతుః పావకః || 7-003-09

  ఏతా నో అగ్నే సౌభగా దిదీహ్య్ అపి క్రతుం సుచేతసం వతేమ |
  విశ్వా స్తోతృభ్యో గృణతే చ సన్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-003-10