ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జుషస్వ నః సమిధమ్ అగ్నే అద్య శోచా బృహద్ యజతం ధూమమ్ ఋణ్వన్ |
  ఉప స్పృశ దివ్యం సాను స్తూపైః సం రశ్మిభిస్ తతనః సూర్యస్య || 7-002-01

  నరాశంసస్య మహిమానమ్ ఏషామ్ ఉప స్తోషామ యజతస్య యజ్ఞైః |
  యే సుక్రతవః శుచయో ధియంధాః స్వదన్తి దేవా ఉభయాని హవ్యా || 7-002-02

  ఈళేన్యం వో అసురం సుదక్షమ్ అన్తర్ దూతం రోదసీ సత్యవాచమ్ |
  మనుష్వద్ అగ్నిమ్ మనునా సమిద్ధం సమ్ అధ్వరాయ సదమ్ ఇన్ మహేమ || 7-002-03

  సపర్యవో భరమాణా అభిజ్ఞు ప్ర వృఞ్జతే నమసా బర్హిర్ అగ్నౌ |
  ఆజుహ్వానా ఘృతపృష్ఠమ్ పృషద్వద్ అధ్వర్యవో హవిషా మర్జయధ్వమ్ || 7-002-04

  స్వాధ్యో వి దురో దేవయన్తో ऽశిశ్రయూ రథయుర్ దేవతాతా |
  పూర్వీ శిశుం న మాతరా రిహాణే సమ్ అగ్రువో న సమనేష్వ్ అఞ్జన్ || 7-002-05

  ఉత యోషణే దివ్యే మహీ న ఉషాసానక్తా సుదుఘేవ ధేనుః |
  బర్హిషదా పురుహూతే మఘోనీ ఆ యజ్ఞియే సువితాయ శ్రయేతామ్ || 7-002-06

  విప్రా యజ్ఞేషు మానుషేషు కారూ మన్యే వాం జాతవేదసా యజధ్యై |
  ఊర్ధ్వం నో అధ్వరం కృతం హవేషు తా దేవేషు వనథో వార్యాణి || 7-002-07

  ఆ భారతీ భారతీభిః సజోషా ఇళా దేవైర్ మనుష్యేభిర్ అగ్నిః |
  సరస్వతీ సారస్వతేభిర్ అర్వాక్ తిస్రో దేవీర్ బర్హిర్ ఏదం సదన్తు || 7-002-08

  తన్ నస్ తురీపమ్ అధ పోషయిత్ను దేవ త్వష్టర్ వి రరాణః స్యస్వ |
  యతో వీరః కర్మణ్యః సుదక్షో యుక్తగ్రావా జాయతే దేవకామః || 7-002-09

  వనస్పతే ऽవ సృజోప దేవాన్ అగ్నిర్ హవిః శమితా సూదయాతి |
  సేద్ ఉ హోతా సత్యతరో యజాతి యథా దేవానాం జనిమాని వేద || 7-002-10

  ఆ యాహ్య్ అగ్నే సమిధానో అర్వాఙ్ ఇన్ద్రేణ దేవైః సరథం తురేభిః |
  బర్హిర్ న ఆస్తామ్ అదితిః సుపుత్రా స్వాహా దేవా అమృతా మాదయన్తామ్ || 7-002-11