ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

అగ్నిం నరో దీధితిభిర్ అరణ్యోర్ హస్తచ్యుతీ జనయన్త ప్రశస్తమ్ |
  దూరేదృశం గృహపతిమ్ అథర్యుమ్ || 7-001-01

  తమ్ అగ్నిమ్ అస్తే వసవో న్య్ ఋణ్వన్ సుప్రతిచక్షమ్ అవసే కుతశ్ చిత్ |
  దక్షాయ్యో యో దమ ఆస నిత్యః || 7-001-02

  ప్రేద్ధో అగ్నే దీదిహి పురో నో ऽజస్రయా సూర్మ్యా యవిష్ఠ |
  త్వాం శశ్వన్త ఉప యన్తి వాజాః || 7-001-03

  ప్ర తే అగ్నయో ऽగ్నిభ్యో వరం నిః సువీరాసః శోశుచన్త ద్యుమన్తః |
  యత్రా నరః సమాసతే సుజాతాః || 7-001-04

  దా నో అగ్నే ధియా రయిం సువీరం స్వపత్యం సహస్య ప్రశస్తమ్ |
  న యం యావా తరతి యాతుమావాన్ || 7-001-05

  ఉప యమ్ ఏతి యువతిః సుదక్షం దోషా వస్తోర్ హవిష్మతీ ఘృతాచీ |
  ఉప స్వైనమ్ అరమతిర్ వసూయుః || 7-001-06

  విశ్వా అగ్నే ऽప దహారాతీర్ యేభిస్ తపోభిర్ అదహో జరూథమ్ |
  ప్ర నిస్వరం చాతయస్వామీవామ్ || 7-001-07

  ఆ యస్ తే అగ్న ఇధతే అనీకం వసిష్ఠ శుక్ర దీదివః పావక |
  ఉతో న ఏభి స్తవథైర్ ఇహ స్యాః || 7-001-08

  వి యే తే అగ్నే భేజిరే అనీకమ్ మర్తా నరః పిత్ర్యాసః పురుత్రా |
  ఉతో న ఏభిః సుమనా ఇహ స్యాః || 7-001-09

  ఇమే నరో వృత్రహత్యేషు శూరా విశ్వా అదేవీర్ అభి సన్తు మాయాః |
  యే మే ధియమ్ పనయన్త ప్రశస్తామ్ || 7-001-10

  మా శూనే అగ్నే ని షదామ నృణామ్ మాశేషసో ऽవీరతా పరి త్వా |
  ప్రజావతీషు దుర్యాసు దుర్య || 7-001-11

  యమ్ అశ్వీ నిత్యమ్ ఉపయాతి యజ్ఞమ్ ప్రజావన్తం స్వపత్యం క్షయం నః |
  స్వజన్మనా శేషసా వావృధానమ్ || 7-001-12

  పాహి నో అగ్నే రక్షసో అజుష్టాత్ పాహి ధూర్తేర్ అరరుషో అఘాయోః |
  త్వా యుజా పృతనాయూఅభి ష్యామ్ || 7-001-13

  సేద్ అగ్నిర్ అగ్నీఅత్య్ అస్త్వ్ అన్యాన్ యత్ర వాజీ తనయో వీళుపాణిః |
  సహస్రపాథా అక్షరా సమేతి || 7-001-14

  సేద్ అగ్నిర్ యో వనుష్యతో నిపాతి సమేద్ధారమ్ అంహస ఉరుష్యాత్ |
  సుజాతాసః పరి చరన్తి వీరాః || 7-001-15

  అయం సో అగ్నిర్ ఆహుతః పురుత్రా యమ్ ఈశానః సమ్ ఇద్ ఇన్ధే హవిష్మాన్ |
  పరి యమ్ ఏత్య్ అధ్వరేషు హోతా || 7-001-16

  త్వే అగ్న ఆహవనాని భూరీశానాస ఆ జుహుయామ నిత్యా |
  ఉభా కృణ్వన్తో వహతూ మియేధే || 7-001-17

  ఇమో అగ్నే వీతతమాని హవ్యాజస్రో వక్షి దేవతాతిమ్ అచ్ఛ |
  ప్రతి న ఈం సురభీణి వ్యన్తు || 7-001-18

  మా నో అగ్నే ऽవీరతే పరా దా దుర్వాససే ऽమతయే మా నో అస్యై |
  మా నః క్షుధే మా రక్షస ఋతావో మా నో దమే మా వన ఆ జుహూర్థాః || 7-001-19

  నూ మే బ్రహ్మాణ్య్ అగ్న ఉచ్ ఛశాధి త్వం దేవ మఘవద్భ్యః సుషూదః |
  రాతౌ స్యామోభయాస ఆ తే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-001-20

  త్వమ్ అగ్నే సుహవో రణ్వసందృక్ సుదీతీ సూనో సహసో దిదీహి |
  మా త్వే సచా తనయే నిత్య ఆ ధఙ్ మా వీరో అస్మన్ నర్యో వి దాసీత్ || 7-001-21

  మా నో అగ్నే దుర్భృతయే సచైషు దేవేద్ధేష్వ్ అగ్నిషు ప్ర వోచః |
  మా తే అస్మాన్ దుర్మతయో భృమాచ్ చిద్ దేవస్య సూనో సహసో నశన్త || 7-001-22

  స మర్తో అగ్నే స్వనీక రేవాన్ అమర్త్యే య ఆజుహోతి హవ్యమ్ |
  స దేవతా వసువనిం దధాతి యం సూరిర్ అర్థీ పృచ్ఛమాన ఏతి || 7-001-23

  మహో నో అగ్నే సువితస్య విద్వాన్ రయిం సూరిభ్య ఆ వహా బృహన్తమ్ |
  యేన వయం సహసావన్ మదేమావిక్షితాస ఆయుషా సువీరాః || 7-001-24

  నూ మే బ్రహ్మాణ్య్ అగ్న ఉచ్ ఛశాధి త్వం దేవ మఘవద్భ్యః సుషూదః |
  రాతౌ స్యామోభయాస ఆ తే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-001-25