ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 88)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర శున్ధ్యువం వరుణాయ ప్రేష్ఠామ్ మతిం వసిష్ఠ మీళ్హుషే భరస్వ |
  య ఈమ్ అర్వాఞ్చం కరతే యజత్రం సహస్రామఘం వృషణమ్ బృహన్తమ్ || 7-088-01

  అధా న్వ్ అస్య సందృశం జగన్వాన్ అగ్నేర్ అనీకం వరుణస్య మంసి |
  స్వర్ యద్ అశ్మన్న్ అధిపా ఉ అన్ధో ऽభి మా వపుర్ దృశయే నినీయాత్ || 7-088-02

  ఆ యద్ రుహావ వరుణశ్ చ నావమ్ ప్ర యత్ సముద్రమ్ ఈరయావ మధ్యమ్ |
  అధి యద్ అపాం స్నుభిశ్ చరావ ప్ర ప్రేఙ్ఖ ఈఙ్ఖయావహై శుభే కమ్ || 7-088-03

  వసిష్ఠం హ వరుణో నావ్య్ ఆధాద్ ఋషిం చకార స్వపా మహోభిః |
  స్తోతారం విప్రః సుదినత్వే అహ్నాం యాన్ ను ద్యావస్ తతనన్ యాద్ ఉషాసః || 7-088-04

  క్వ త్యాని నౌ సఖ్యా బభూవుః సచావహే యద్ అవృకమ్ పురా చిత్ |
  బృహన్తమ్ మానం వరుణ స్వధావః సహస్రద్వారం జగమా గృహం తే || 7-088-05

  య ఆపిర్ నిత్యో వరుణ ప్రియః సన్ త్వామ్ ఆగాంసి కృణవత్ సఖా తే |
  మా త ఏనస్వన్తో యక్షిన్ భుజేమ యన్ధి ష్మా విప్ర స్తువతే వరూథమ్ || 7-088-06

  ధ్రువాసు త్వాసు క్షితిషు క్షియన్తో వ్య్ అస్మత్ పాశం వరుణో ముమోచత్ |
  అవో వన్వానా అదితేర్ ఉపస్థాద్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-088-07