ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 87)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  రదత్ పథో వరుణః సూర్యాయ ప్రార్ణాంసి సముద్రియా నదీనామ్ |
  సర్గో న సృష్టో అర్వతీర్ ఋతాయఞ్ చకార మహీర్ అవనీర్ అహభ్యః || 7-087-01

  ఆత్మా తే వాతో రజ ఆ నవీనోత్ పశుర్ న భూర్ణిర్ యవసే ససవాన్ |
  అన్తర్ మహీ బృహతీ రోదసీమే విశ్వా తే ధామ వరుణ ప్రియాణి || 7-087-02

  పరి స్పశో వరుణస్య స్మదిష్టా ఉభే పశ్యన్తి రోదసీ సుమేకే |
  ఋతావానః కవయో యజ్ఞధీరాః ప్రచేతసో య ఇషయన్త మన్మ || 7-087-03

  ఉవాచ మే వరుణో మేధిరాయ త్రిః సప్త నామాఘ్న్యా బిభర్తి |
  విద్వాన్ పదస్య గుహ్యా న వోచద్ యుగాయ విప్ర ఉపరాయ శిక్షన్ || 7-087-04

  తిస్రో ద్యావో నిహితా అన్తర్ అస్మిన్ తిస్రో భూమీర్ ఉపరాః షడ్విధానాః |
  గృత్సో రాజా వరుణశ్ చక్ర ఏతం దివి ప్రేఙ్ఖం హిరణ్యయం శుభే కమ్ || 7-087-05

  అవ సిన్ధుం వరుణో ద్యౌర్ ఇవ స్థాద్ ద్రప్సో న శ్వేతో మృగస్ తువిష్మాన్ |
  గమ్భీరశంసో రజసో విమానః సుపారక్షత్రః సతో అస్య రాజా || 7-087-06

  యో మృళయాతి చక్రుషే చిద్ ఆగో వయం స్యామ వరుణే అనాగాః |
  అను వ్రతాన్య్ అదితేర్ ఋధన్తో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-087-07