ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 86)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ధీరా త్వ్ అస్య మహినా జనూంషి వి యస్ తస్తమ్భ రోదసీ చిద్ ఉర్వీ |
  ప్ర నాకమ్ ఋష్వం నునుదే బృహన్తం ద్వితా నక్షత్రమ్ పప్రథచ్ చ భూమ || 7-086-01

  ఉత స్వయా తన్వా సం వదే తత్ కదా న్వ్ అన్తర్ వరుణే భువాని |
  కిమ్ మే హవ్యమ్ అహృణానో జుషేత కదా మృళీకం సుమనా అభి ఖ్యమ్ || 7-086-02

  పృచ్ఛే తద్ ఏనో వరుణ దిదృక్షూపో ఏమి చికితుషో విపృచ్ఛమ్ |
  సమానమ్ ఇన్ మే కవయశ్ చిద్ ఆహుర్ అయం హ తుభ్యం వరుణో హృణీతే || 7-086-03

  కిమ్ ఆగ ఆస వరుణ జ్యేష్ఠం యత్ స్తోతారం జిఘాంససి సఖాయమ్ |
  ప్ర తన్ మే వోచో దూళభ స్వధావో ऽవ త్వానేనా నమసా తుర ఇయామ్ || 7-086-04

  అవ ద్రుగ్ధాని పిత్ర్యా సృజా నో ऽవ యా వయం చకృమా తనూభిః |
  అవ రాజన్ పశుతృపం న తాయుం సృజా వత్సం న దామ్నో వసిష్ఠమ్ || 7-086-05

  న స స్వో దక్షో వరుణ ధ్రుతిః సా సురా మన్యుర్ విభీదకో అచిత్తిః |
  అస్తి జ్యాయాన్ కనీయస ఉపారే స్వప్నశ్ చనేద్ అనృతస్య ప్రయోతా || 7-086-06

  అరం దాసో న మీళ్హుషే కరాణ్య్ అహం దేవాయ భూర్ణయే ऽనాగాః |
  అచేతయద్ అచితో దేవో అర్యో గృత్సం రాయే కవితరో జునాతి || 7-086-07

  అయం సు తుభ్యం వరుణ స్వధావో హృది స్తోమ ఉపశ్రితశ్ చిద్ అస్తు |
  శం నః క్షేమే శమ్ ఉ యోగే నో అస్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-086-08