ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 85)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పునీషే వామ్ అరక్షసమ్ మనీషాం సోమమ్ ఇన్ద్రాయ వరుణాయ జుహ్వత్ |
  ఘృతప్రతీకామ్ ఉషసం న దేవీం తా నో యామన్న్ ఉరుష్యతామ్ అభీకే || 7-085-01

  స్పర్ధన్తే వా ఉ దేవహూయే అత్ర యేషు ధ్వజేషు దిద్యవః పతన్తి |
  యువం తాఇన్ద్రావరుణావ్ అమిత్రాన్ హతమ్ పరాచః శర్వా విషూచః || 7-085-02

  ఆపశ్ చిద్ ధి స్వయశసః సదస్సు దేవీర్ ఇన్ద్రం వరుణం దేవతా ధుః |
  కృష్టీర్ అన్యో ధారయతి ప్రవిక్తా వృత్రాణ్య్ అన్యో అప్రతీని హన్తి || 7-085-03

  స సుక్రతుర్ ఋతచిద్ అస్తు హోతా య ఆదిత్య శవసా వాం నమస్వాన్ |
  ఆవవర్తద్ అవసే వాం హవిష్మాన్ అసద్ ఇత్ స సువితాయ ప్రయస్వాన్ || 7-085-04

  ఇయమ్ ఇన్ద్రం వరుణమ్ అష్ట మే గీః ప్రావత్ తోకే తనయే తూతుజానా |
  సురత్నాసో దేవవీతిం గమేమ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-085-05