ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 84)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వాం రాజానావ్ అధ్వరే వవృత్యాం హవ్యేభిర్ ఇన్ద్రావరుణా నమోభిః |
  ప్ర వాం ఘృతాచీ బాహ్వోర్ దధానా పరి త్మనా విషురూపా జిగాతి || 7-084-01

  యువో రాష్ట్రమ్ బృహద్ ఇన్వతి ద్యౌర్ యౌ సేతృభిర్ అరజ్జుభిః సినీథః |
  పరి నో హేళో వరుణస్య వృజ్యా ఉరుం న ఇన్ద్రః కృణవద్ ఉలోకమ్ || 7-084-02

  కృతం నో యజ్ఞం విదథేషు చారుం కృతమ్ బ్రహ్మాణి సూరిషు ప్రశస్తా |
  ఉపో రయిర్ దేవజూతో న ఏతు ప్ర ణ స్పార్హాభిర్ ఊతిభిస్ తిరేతమ్ || 7-084-03

  అస్మే ఇన్ద్రావరుణా విశ్వవారం రయిం ధత్తం వసుమన్తమ్ పురుక్షుమ్ |
  ప్ర య ఆదిత్యో అనృతా మినాత్య్ అమితా శూరో దయతే వసూని || 7-084-04

  ఇయమ్ ఇన్ద్రం వరుణమ్ అష్ట మే గీః ప్రావత్ తోకే తనయే తూతుజానా |
  సురత్నాసో దేవవీతిం గమేమ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-084-05