ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 83)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యువాం నరా పశ్యమానాస ఆప్యమ్ ప్రాచా గవ్యన్తః పృథుపర్శవో యయుః |
  దాసా చ వృత్రా హతమ్ ఆర్యాణి చ సుదాసమ్ ఇన్ద్రావరుణావసావతమ్ || 7-083-01

  యత్రా నరః సమయన్తే కృతధ్వజో యస్మిన్న్ ఆజా భవతి కిం చన ప్రియమ్ |
  యత్రా భయన్తే భువనా స్వర్దృశస్ తత్రా న ఇన్ద్రావరుణాధి వోచతమ్ || 7-083-02

  సమ్ భూమ్యా అన్తా ధ్వసిరా అదృక్షతేన్ద్రావరుణా దివి ఘోష ఆరుహత్ |
  అస్థుర్ జనానామ్ ఉప మామ్ అరాతయో ऽర్వాగ్ అవసా హవనశ్రుతా గతమ్ || 7-083-03

  ఇన్ద్రావరుణా వధనాభిర్ అప్రతి భేదం వన్వన్తా ప్ర సుదాసమ్ ఆవతమ్ |
  బ్రహ్మాణ్య్ ఏషాం శృణుతం హవీమని సత్యా తృత్సూనామ్ అభవత్ పురోహితిః || 7-083-04

  ఇన్ద్రావరుణావ్ అభ్య్ ఆ తపన్తి మాఘాన్య్ అర్యో వనుషామ్ అరాతయః |
  యువం హి వస్వ ఉభయస్య రాజథో ऽధ స్మా నో ऽవతమ్ పార్యే దివి || 7-083-05

  యువాం హవన్త ఉభయాస ఆజిష్వ్ ఇన్ద్రం చ వస్వో వరుణం చ సాతయే |
  యత్ర రాజభిర్ దశభిర్ నిబాధితమ్ ప్ర సుదాసమ్ ఆవతం తృత్సుభిః సహ || 7-083-06

  దశ రాజానః సమితా అయజ్యవః సుదాసమ్ ఇన్ద్రావరుణా న యుయుధుః |
  సత్యా నృణామ్ అద్మసదామ్ ఉపస్తుతిర్ దేవా ఏషామ్ అభవన్ దేవహూతిషు || 7-083-07

  దాశరాజ్ఞే పరియత్తాయ విశ్వతః సుదాస ఇన్ద్రావరుణావ్ అశిక్షతమ్ |
  శ్విత్యఞ్చో యత్ర నమసా కపర్దినో ధియా ధీవన్తో అసపన్త తృత్సవః || 7-083-08

  వృత్రాణ్య్ అన్యః సమిథేషు జిఘ్నతే వ్రతాన్య్ అన్యో అభి రక్షతే సదా |
  హవామహే వాం వృషణా సువృక్తిభిర్ అస్మే ఇన్ద్రావరుణా శర్మ యచ్ఛతమ్ || 7-083-09

  అస్మే ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అర్యమా ద్యుమ్నం యచ్ఛన్తు మహి శర్మ సప్రథః |
  అవధ్రం జ్యోతిర్ అదితేర్ ఋతావృధో దేవస్య శ్లోకం సవితుర్ మనామహే || 7-083-10