ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 82)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రావరుణా యువమ్ అధ్వరాయ నో విశే జనాయ మహి శర్మ యచ్ఛతమ్ |
  దీర్ఘప్రయజ్యుమ్ అతి యో వనుష్యతి వయం జయేమ పృతనాసు దూఢ్యః || 7-082-01

  సమ్రాళ్ అన్యః స్వరాళ్ అన్య ఉచ్యతే వామ్ మహాన్తావ్ ఇన్ద్రావరుణా మహావసూ |
  విశ్వే దేవాసః పరమే వ్యోమని సం వామ్ ఓజో వృషణా సమ్ బలం దధుః || 7-082-02

  అన్వ్ అపాం ఖాన్య్ అతృన్తమ్ ఓజసా సూర్యమ్ ఐరయతం దివి ప్రభుమ్ |
  ఇన్ద్రావరుణా మదే అస్య మాయినో ऽపిన్వతమ్ అపితః పిన్వతం ధియః || 7-082-03

  యువామ్ ఇద్ యుత్సు పృతనాసు వహ్నయో యువాం క్షేమస్య ప్రసవే మితజ్ఞవః |
  ఈశానా వస్వ ఉభయస్య కారవ ఇన్ద్రావరుణా సుహవా హవామహే || 7-082-04

  ఇన్ద్రావరుణా యద్ ఇమాని చక్రథుర్ విశ్వా జాతాని భువనస్య మజ్మనా |
  క్షేమేణ మిత్రో వరుణం దువస్యతి మరుద్భిర్ ఉగ్రః శుభమ్ అన్య ఈయతే || 7-082-05

  మహే శుల్కాయ వరుణస్య ను త్విష ఓజో మిమాతే ధ్రువమ్ అస్య యత్ స్వమ్ |
  అజామిమ్ అన్యః శ్నథయన్తమ్ ఆతిరద్ దభ్రేభిర్ అన్యః ప్ర వృణోతి భూయసః || 7-082-06

  న తమ్ అంహో న దురితాని మర్త్యమ్ ఇన్ద్రావరుణా న తపః కుతశ్ చన |
  యస్య దేవా గచ్ఛథో వీథో అధ్వరం న తమ్ మర్తస్య నశతే పరిహ్వృతిః || 7-082-07

  అర్వాఙ్ నరా దైవ్యేనావసా గతం శృణుతం హవం యది మే జుజోషథః |
  యువోర్ హి సఖ్యమ్ ఉత వా యద్ ఆప్యమ్ మార్డీకమ్ ఇన్ద్రావరుణా ని యచ్ఛతమ్ || 7-082-08

  అస్మాకమ్ ఇన్ద్రావరుణా భరే-భరే పురోయోధా భవతం కృష్ట్యోజసా |
  యద్ వాం హవన్త ఉభయే అధ స్పృధి నరస్ తోకస్య తనయస్య సాతిషు || 7-082-09

  అస్మే ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అర్యమా ద్యుమ్నం యచ్ఛన్తు మహి శర్మ సప్రథః |
  అవధ్రం జ్యోతిర్ అదితేర్ ఋతావృధో దేవస్య శ్లోకం సవితుర్ మనామహే || 7-082-10