ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 81)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్య్ ఉ అదర్శ్య్ ఆయత్య్ ఉచ్ఛన్తీ దుహితా దివః |
  అపో మహి వ్యయతి చక్షసే తమో జ్యోతిష్ కృణోతి సూనరీ || 7-081-01

  ఉద్ ఉస్రియాః సృజతే సూర్యః సచాఉద్యన్ నక్షత్రమ్ అర్చివత్ |
  తవేద్ ఉషో వ్యుషి సూర్యస్య చ సమ్ భక్తేన గమేమహి || 7-081-02

  ప్రతి త్వా దుహితర్ దివ ఉషో జీరా అభుత్స్మహి |
  యా వహసి పురు స్పార్హం వనన్వతి రత్నం న దాశుషే మయః || 7-081-03

  ఉచ్ఛన్తీ యా కృణోషి మంహనా మహి ప్రఖ్యై దేవి స్వర్ దృశే |
  తస్యాస్ తే రత్నభాజ ఈమహే వయం స్యామ మాతుర్ న సూనవః || 7-081-04

  తచ్ చిత్రం రాధ ఆ భరోషో యద్ దీర్ఘశ్రుత్తమమ్ |
  యత్ తే దివో దుహితర్ మర్తభోజనం తద్ రాస్వ భునజామహై || 7-081-05

  శ్రవః సూరిభ్యో అమృతం వసుత్వనం వాజాఅస్మభ్యం గోమతః |
  చోదయిత్రీ మఘోనః సూనృతావత్య్ ఉషా ఉచ్ఛద్ అప స్రిధః || 7-081-06