ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి స్తోమేభిర్ ఉషసం వసిష్ఠా గీర్భిర్ విప్రాసః ప్రథమా అబుధ్రన్ |
  వివర్తయన్తీం రజసీ సమన్తే ఆవిష్కృణ్వతీమ్ భువనాని విశ్వా || 7-080-01

  ఏషా స్యా నవ్యమ్ ఆయుర్ దధానా గూఢ్వీ తమో జ్యోతిషోషా అబోధి |
  అగ్ర ఏతి యువతిర్ అహ్రయాణా ప్రాచికితత్ సూర్యం యజ్ఞమ్ అగ్నిమ్ || 7-080-02

  అశ్వావతీర్ గోమతీర్ న ఉషాసో వీరవతీః సదమ్ ఉచ్ఛన్తు భద్రాః |
  ఘృతం దుహానా విశ్వతః ప్రపీతా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-080-03