ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి కేతవః ప్రథమా అదృశ్రన్న్ ఊర్ధ్వా అస్యా అఞ్జయో వి శ్రయన్తే |
  ఉషో అర్వాచా బృహతా రథేన జ్యోతిష్మతా వామమ్ అస్మభ్యం వక్షి || 7-078-01

  ప్రతి షీమ్ అగ్నిర్ జరతే సమిద్ధః ప్రతి విప్రాసో మతిభిర్ గృణన్తః |
  ఉషా యాతి జ్యోతిషా బాధమానా విశ్వా తమాంసి దురితాప దేవీ || 7-078-02

  ఏతా ఉ త్యాః ప్రత్య్ అదృశ్రన్ పురస్తాజ్ జ్యోతిర్ యచ్ఛన్తీర్ ఉషసో విభాతీః |
  అజీజనన్ సూర్యం యజ్ఞమ్ అగ్నిమ్ అపాచీనం తమో అగాద్ అజుష్టమ్ || 7-078-03

  అచేతి దివో దుహితా మఘోనీ విశ్వే పశ్యన్త్య్ ఉషసం విభాతీమ్ |
  ఆస్థాద్ రథం స్వధయా యుజ్యమానమ్ ఆ యమ్ అశ్వాసః సుయుజో వహన్తి || 7-078-04

  ప్రతి త్వాద్య సుమనసో బుధన్తాస్మాకాసో మఘవానో వయం చ |
  తిల్విలాయధ్వమ్ ఉషసో విభాతీర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-078-05