ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వ్య్ ఉషా ఆవః పథ్యా జనానామ్ పఞ్చ క్షితీర్ మానుషీర్ బోధయన్తీ |
  సుసందృగ్భిర్ ఉక్షభిర్ భానుమ్ అశ్రేద్ వి సూర్యో రోదసీ చక్షసావః || 7-079-01

  వ్య్ అఞ్జతే దివో అన్తేష్వ్ అక్తూన్ విశో న యుక్తా ఉషసో యతన్తే |
  సం తే గావస్ తమ ఆ వర్తయన్తి జ్యోతిర్ యచ్ఛన్తి సవితేవ బాహూ || 7-079-02

  అభూద్ ఉషా ఇన్ద్రతమా మఘోన్య్ అజీజనత్ సువితాయ శ్రవాంసి |
  వి దివో దేవీ దుహితా దధాత్య్ అఙ్గిరస్తమా సుకృతే వసూని || 7-079-03

  తావద్ ఉషో రాధో అస్మభ్యం రాస్వ యావత్ స్తోతృభ్యో అరదో గృణానా |
  యాం త్వా జజ్ఞుర్ వృషభస్యా రవేణ వి దృళ్హస్య దురో అద్రేర్ ఔర్ణోః || 7-079-04

  దేవం-దేవం రాధసే చోదయన్త్య్ అస్మద్ర్యక్ సూనృతా ఈరయన్తీ |
  వ్యుచ్ఛన్తీ నః సనయే ధియో ధా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-079-05