ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉపో రురుచే యువతిర్ న యోషా విశ్వం జీవమ్ ప్రసువన్తీ చరాయై |
  అభూద్ అగ్నిః సమిధే మానుషాణామ్ అకర్ జ్యోతిర్ బాధమానా తమాంసి || 7-077-01

  విశ్వమ్ ప్రతీచీ సప్రథా ఉద్ అస్థాద్ రుశద్ వాసో బిభ్రతీ శుక్రమ్ అశ్వైత్ |
  హిరణ్యవర్ణా సుదృశీకసందృగ్ గవామ్ మాతా నేత్ర్య్ అహ్నామ్ అరోచి || 7-077-02

  దేవానాం చక్షుః సుభగా వహన్తీ శ్వేతం నయన్తీ సుదృశీకమ్ అశ్వమ్ |
  ఉషా అదర్శి రశ్మిభిర్ వ్యక్తా చిత్రామఘా విశ్వమ్ అను ప్రభూతా || 7-077-03

  అన్తివామా దూరే అమిత్రమ్ ఉచ్ఛోర్వీం గవ్యూతిమ్ అభయం కృధీ నః |
  యావయ ద్వేష ఆ భరా వసూని చోదయ రాధో గృణతే మఘోని || 7-077-04

  అస్మే శ్రేష్ఠేభిర్ భానుభిర్ వి భాహ్య్ ఉషో దేవి ప్రతిరన్తీ న ఆయుః |
  ఇషం చ నో దధతీ విశ్వవారే గోమద్ అశ్వావద్ రథవచ్ చ రాధః || 7-077-05

  యాం త్వా దివో దుహితర్ వర్ధయన్త్య్ ఉషః సుజాతే మతిభిర్ వసిష్ఠాః |
  సాస్మాసు ధా రయిమ్ ఋష్వమ్ బృహన్తం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-077-06