ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ జ్యోతిర్ అమృతం విశ్వజన్యం విశ్వానరః సవితా దేవో అశ్రేత్ |
  క్రత్వా దేవానామ్ అజనిష్ట చక్షుర్ ఆవిర్ అకర్ భువనం విశ్వమ్ ఉషాః || 7-076-01

  ప్ర మే పన్థా దేవయానా అదృశ్రన్న్ అమర్ధన్తో వసుభిర్ ఇష్కృతాసః |
  అభూద్ ఉ కేతుర్ ఉషసః పురస్తాత్ ప్రతీచ్య్ ఆగాద్ అధి హర్మ్యేభ్యః || 7-076-02

  తానీద్ అహాని బహులాన్య్ ఆసన్ యా ప్రాచీనమ్ ఉదితా సూర్యస్య |
  యతః పరి జార ఇవాచరన్త్య్ ఉషో దదృక్షే న పునర్ యతీవ || 7-076-03

  త ఇద్ దేవానాం సధమాద ఆసన్న్ ఋతావానః కవయః పూర్వ్యాసః |
  గూళ్హం జ్యోతిః పితరో అన్వ్ అవిన్దన్ సత్యమన్త్రా అజనయన్న్ ఉషాసమ్ || 7-076-04

  సమాన ఊర్వే అధి సంగతాసః సం జానతే న యతన్తే మిథస్ తే |
  తే దేవానాం న మినన్తి వ్రతాన్య్ అమర్ధన్తో వసుభిర్ యాదమానాః || 7-076-05

  ప్రతి త్వా స్తోమైర్ ఈళతే వసిష్ఠా ఉషర్బుధః సుభగే తుష్టువాంసః |
  గవాం నేత్రీ వాజపత్నీ న ఉచ్ఛోషః సుజాతే ప్రథమా జరస్వ || 7-076-06

  ఏషా నేత్రీ రాధసః సూనృతానామ్ ఉషా ఉచ్ఛన్తీ రిభ్యతే వసిష్ఠైః |
  దీర్ఘశ్రుతం రయిమ్ అస్మే దధానా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-076-07