ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వ్య్ ఉషా ఆవో దివిజా ఋతేనావిష్కృణ్వానా మహిమానమ్ ఆగాత్ |
  అప ద్రుహస్ తమ ఆవర్ అజుష్టమ్ అఙ్గిరస్తమా పథ్యా అజీగః || 7-075-01

  మహే నో అద్య సువితాయ బోధ్య్ ఉషో మహే సౌభగాయ ప్ర యన్ధి |
  చిత్రం రయిం యశసం ధేహ్య్ అస్మే దేవి మర్తేషు మానుషి శ్రవస్యుమ్ || 7-075-02

  ఏతే త్యే భానవో దర్శతాయాశ్ చిత్రా ఉషసో అమృతాస ఆగుః |
  జనయన్తో దైవ్యాని వ్రతాన్య్ ఆపృణన్తో అన్తరిక్షా వ్య్ అస్థుః || 7-075-03

  ఏషా స్యా యుజానా పరాకాత్ పఞ్చ క్షితీః పరి సద్యో జిగాతి |
  అభిపశ్యన్తీ వయునా జనానాం దివో దుహితా భువనస్య పత్నీ || 7-075-04

  వాజినీవతీ సూర్యస్య యోషా చిత్రామఘా రాయ ఈశే వసూనామ్ |
  ఋషిష్టుతా జరయన్తీ మఘోన్య్ ఉషా ఉచ్ఛతి వహ్నిభిర్ గృణానా || 7-075-05

  ప్రతి ద్యుతానామ్ అరుషాసో అశ్వాశ్ చిత్రా అదృశ్రన్న్ ఉషసం వహన్తః |
  యాతి శుభ్రా విశ్వపిశా రథేన దధాతి రత్నం విధతే జనాయ || 7-075-06

  సత్యా సత్యేభిర్ మహతీ మహద్భిర్ దేవీ దేవేభిర్ యజతా యజత్రైః |
  రుజద్ దృళ్హాని దదద్ ఉస్రియాణామ్ ప్రతి గావ ఉషసం వావశన్త || 7-075-07

  నూ నో గోమద్ వీరవద్ ధేహి రత్నమ్ ఉషో అశ్వావద్ పురుభోజో అస్మే |
  మా నో బర్హిః పురుషతా నిదే కర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-075-08