ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా ఉ వాం దివిష్టయ ఉస్రా హవన్తే అశ్వినా |
  అయం వామ్ అహ్వే ऽవసే శచీవసూ విశం-విశం హి గచ్ఛథః || 7-074-01

  యువం చిత్రం దదథుర్ భోజనం నరా చోదేథాం సూనృతావతే |
  అర్వాగ్ రథం సమనసా ని యచ్ఛతమ్ పిబతం సోమ్యమ్ మధు || 7-074-02

  ఆ యాతమ్ ఉప భూషతమ్ మధ్వః పిబతమ్ అశ్వినా |
  దుగ్ధమ్ పయో వృషణా జేన్యావసూ మా నో మర్ధిష్టమ్ ఆ గతమ్ || 7-074-03

  అశ్వాసో యే వామ్ ఉప దాశుషో గృహం యువాం దీయన్తి బిభ్రతః |
  మక్షూయుభిర్ నరా హయేభిర్ అశ్వినా దేవా యాతమ్ అస్మయూ || 7-074-04

  అధా హ యన్తో అశ్వినా పృక్షః సచన్త సూరయః |
  తా యంసతో మఘవద్భ్యో ధ్రువం యశశ్ ఛర్దిర్ అస్మభ్యం నాసత్యా || 7-074-05

  ప్ర యే యయుర్ అవృకాసో రథా ఇవ నృపాతారో జనానామ్ |
  ఉత స్వేన శవసా శూశువుర్ నర ఉత క్షియన్తి సుక్షితిమ్ || 7-074-06