ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అతారిష్మ తమసస్ పారమ్ అస్య ప్రతి స్తోమం దేవయన్తో దధానాః |
  పురుదంసా పురుతమా పురాజామర్త్యా హవతే అశ్వినా గీః || 7-073-01

  న్య్ ఉ ప్రియో మనుషః సాది హోతా నాసత్యా యో యజతే వన్దతే చ |
  అశ్నీతమ్ మధ్వో అశ్వినా ఉపాక ఆ వాం వోచే విదథేషు ప్రయస్వాన్ || 7-073-02

  అహేమ యజ్ఞమ్ పథామ్ ఉరాణా ఇమాం సువృక్తిం వృషణా జుషేథామ్ |
  శ్రుష్టీవేవ ప్రేషితో వామ్ అబోధి ప్రతి స్తోమైర్ జరమాణో వసిష్ఠః || 7-073-03

  ఉప త్యా వహ్నీ గమతో విశం నో రక్షోహణా సమ్భృతా వీళుపాణీ |
  సమ్ అన్ధాంస్య్ అగ్మత మత్సరాణి మా నో మర్ధిష్టమ్ ఆ గతం శివేన || 7-073-04

  ఆ పశ్చాతాన్ నాసత్యా పురస్తాద్ ఆశ్వినా యాతమ్ అధరాద్ ఉదక్తాత్ |
  ఆ విశ్వతః పాఞ్చజన్యేన రాయా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-073-05