ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ గోమతా నాసత్యా రథేనాశ్వావతా పురుశ్చన్ద్రేణ యాతమ్ |
  అభి వాం విశ్వా నియుతః సచన్తే స్పార్హయా శ్రియా తన్వా శుభానా || 7-072-01

  ఆ నో దేవేభిర్ ఉప యాతమ్ అర్వాక్ సజోషసా నాసత్యా రథేన |
  యువోర్ హి నః సఖ్యా పిత్ర్యాణి సమానో బన్ధుర్ ఉత తస్య విత్తమ్ || 7-072-02

  ఉద్ ఉ స్తోమాసో అశ్వినోర్ అబుధ్రఞ్ జామి బ్రహ్మాణ్య్ ఉషసశ్ చ దేవీః |
  ఆవివాసన్ రోదసీ ధిష్ణ్యేమే అచ్ఛా విప్రో నాసత్యా వివక్తి || 7-072-03

  వి చేద్ ఉచ్ఛన్త్య్ అశ్వినా ఉషాసః ప్ర వామ్ బ్రహ్మాణి కారవో భరన్తే |
  ఊర్ధ్వమ్ భానుం సవితా దేవో అశ్రేద్ బృహద్ అగ్నయః సమిధా జరన్తే || 7-072-04

  ఆ పశ్చాతాన్ నాసత్యా పురస్తాద్ ఆశ్వినా యాతమ్ అధరాద్ ఉదక్తాత్ |
  ఆ విశ్వతః పాఞ్చజన్యేన రాయా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-072-05