ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అప స్వసుర్ ఉషసో నగ్ జిహీతే రిణక్తి కృష్ణీర్ అరుషాయ పన్థామ్ |
  అశ్వామఘా గోమఘా వాం హువేమ దివా నక్తం శరుమ్ అస్మద్ యుయోతమ్ || 7-071-01

  ఉపాయాతం దాశుషే మర్త్యాయ రథేన వామమ్ అశ్వినా వహన్తా |
  యుయుతమ్ అస్మద్ అనిరామ్ అమీవాం దివా నక్తమ్ మాధ్వీ త్రాసీథాం నః || 7-071-02

  ఆ వాం రథమ్ అవమస్యాం వ్యుష్టౌ సుమ్నాయవో వృషణో వర్తయన్తు |
  స్యూమగభస్తిమ్ ఋతయుగ్భిర్ అశ్వైర్ ఆశ్వినా వసుమన్తం వహేథామ్ || 7-071-03

  యో వాం రథో నృపతీ అస్తి వోళ్హా త్రివన్ధురో వసుమాఉస్రయామా |
  ఆ న ఏనా నాసత్యోప యాతమ్ అభి యద్ వాం విశ్వప్స్న్యో జిగాతి || 7-071-04

  యువం చ్యవానం జరసో ऽముముక్తం ని పేదవ ఊహథుర్ ఆశుమ్ అశ్వమ్ |
  నిర్ అంహసస్ తమస స్పర్తమ్ అత్రిం ని జాహుషం శిథిరే ధాతమ్ అన్తః || 7-071-05

  ఇయమ్ మనీషా ఇయమ్ అశ్వినా గీర్ ఇమాం సువృక్తిం వృషణా జుషేథామ్ |
  ఇమా బ్రహ్మాణి యువయూన్య్ అగ్మన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-071-06