ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ విశ్వవారాశ్వినా గతం నః ప్ర తత్ స్థానమ్ అవాచి వామ్ పృథివ్యామ్ |
  అశ్వో న వాజీ శునపృష్ఠో అస్థాద్ ఆ యత్ సేదథుర్ ధ్రువసే న యోనిమ్ || 7-070-01

  సిషక్తి సా వాం సుమతిశ్ చనిష్ఠాతాపి ఘర్మో మనుషో దురోణే |
  యో వాం సముద్రాన్ సరితః పిపర్త్య్ ఏతగ్వా చిన్ న సుయుజా యుజానః || 7-070-02

  యాని స్థానాన్య్ అశ్వినా దధాథే దివో యహ్వీష్వ్ ఓషధీషు విక్షు |
  ని పర్వతస్య మూర్ధని సదన్తేషం జనాయ దాశుషే వహన్తా || 7-070-03

  చనిష్టం దేవా ఓషధీష్వ్ అప్సు యద్ యోగ్యా అశ్నవైథే ఋషీణామ్ |
  పురూణి రత్నా దధతౌ న్య్ అస్మే అను పూర్వాణి చఖ్యథుర్ యుగాని || 7-070-04

  శుశ్రువాంసా చిద్ అశ్వినా పురూణ్య్ అభి బ్రహ్మాణి చక్షాథే ఋషీణామ్ |
  ప్రతి ప్ర యాతం వరమ్ ఆ జనాయాస్మే వామ్ అస్తు సుమతిశ్ చనిష్ఠా || 7-070-05

  యో వాం యజ్ఞో నాసత్యా హవిష్మాన్ కృతబ్రహ్మా సమర్యో భవాతి |
  ఉప ప్ర యాతం వరమ్ ఆ వసిష్ఠమ్ ఇమా బ్రహ్మాణ్య్ ఋచ్యన్తే యువభ్యామ్ || 7-070-06

  ఇయమ్ మనీషా ఇయమ్ అశ్వినా గీర్ ఇమాం సువృక్తిం వృషణా జుషేథామ్ |
  ఇమా బ్రహ్మాణి యువయూన్య్ అగ్మన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-070-07