ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వాం రథో రోదసీ బద్బధానో హిరణ్యయో వృషభిర్ యాత్వ్ అశ్వైః |
  ఘృతవర్తనిః పవిభీ రుచాన ఇషాం వోళ్హా నృపతిర్ వాజినీవాన్ || 7-069-01

  స పప్రథానో అభి పఞ్చ భూమా త్రివన్ధురో మనసా యాతు యుక్తః |
  విశో యేన గచ్ఛథో దేవయన్తీః కుత్రా చిద్ యామమ్ అశ్వినా దధానా || 7-069-02

  స్వశ్వా యశసా యాతమ్ అర్వాగ్ దస్రా నిధిమ్ మధుమన్తమ్ పిబాథః |
  వి వాం రథో వధ్వా యాదమానో ऽన్తాన్ దివో బాధతే వర్తనిభ్యామ్ || 7-069-03

  యువోః శ్రియమ్ పరి యోషావృణీత సూరో దుహితా పరితక్మ్యాయామ్ |
  యద్ దేవయన్తమ్ అవథః శచీభిః పరి ఘ్రంసమ్ ఓమనా వాం వయో గాత్ || 7-069-04

  యో హ స్య వాం రథిరా వస్త ఉస్రా రథో యుజానః పరియాతి వర్తిః |
  తేన నః శం యోర్ ఉషసో వ్యుష్టౌ న్య్ అశ్వినా వహతం యజ్ఞే అస్మిన్ || 7-069-05

  నరా గౌరేవ విద్యుతం తృషాణాస్మాకమ్ అద్య సవనోప యాతమ్ |
  పురుత్రా హి వామ్ మతిభిర్ హవన్తే మా వామ్ అన్యే ని యమన్ దేవయన్తః || 7-069-06

  యువమ్ భుజ్యుమ్ అవవిద్ధం సముద్ర ఉద్ ఊహథుర్ అర్ణసో అస్రిధానైః |
  పతత్రిభిర్ అశ్రమైర్ అవ్యథిభిర్ దంసనాభిర్ అశ్వినా పారయన్తా || 7-069-07

  నూ మే హవమ్ ఆ శృణుతం యువానా యాసిష్టం వర్తిర్ అశ్వినావ్ ఇరావత్ |
  ధత్తం రత్నాని జరతం చ సూరీన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-069-08