ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ శుభ్రా యాతమ్ అశ్వినా స్వశ్వా గిరో దస్రా జుజుషాణా యువాకోః |
  హవ్యాని చ ప్రతిభృతా వీతం నః || 7-068-01

  ప్ర వామ్ అన్ధాంసి మద్యాన్య్ అస్థుర్ అరం గన్తం హవిషో వీతయే మే |
  తిరో అర్యో హవనాని శ్రుతం నః || 7-068-02

  ప్ర వాం రథో మనోజవా ఇయర్తి తిరో రజాంస్య్ అశ్వినా శతోతిః |
  అస్మభ్యం సూర్యావసూ ఇయానః || 7-068-03

  అయం హ యద్ వాం దేవయా ఉ అద్రిర్ ఊర్ధ్వో వివక్తి సోమసుద్ యువభ్యామ్ |
  ఆ వల్గూ విప్రో వవృతీత హవ్యైః || 7-068-04

  చిత్రం హ యద్ వామ్ భోజనం న్వ్ అస్తి న్య్ అత్రయే మహిష్వన్తం యుయోతమ్ |
  యో వామ్ ఓమానం దధతే ప్రియః సన్ || 7-068-05

  ఉత త్యద్ వాం జురతే అశ్వినా భూచ్ చ్యవానాయ ప్రతీత్యం హవిర్దే |
  అధి యద్ వర్ప ఇతౌతి ధత్థః || 7-068-06

  ఉత త్యమ్ భుజ్యుమ్ అశ్వినా సఖాయో మధ్యే జహుర్ దురేవాసః సముద్రే |
  నిర్ ఈమ్ పర్షద్ అరావా యో యువాకుః || 7-068-07

  వృకాయ చిజ్ జసమానాయ శక్తమ్ ఉత శ్రుతం శయవే హూయమానా |
  యావ్ అఘ్న్యామ్ అపిన్వతమ్ అపో న స్తర్యం చిచ్ ఛక్త్య్ అశ్వినా శచీభిః || 7-068-08

  ఏష స్య కారుర్ జరతే సూక్తైర్ అగ్రే బుధాన ఉషసాం సుమన్మా |
  ఇషా తం వర్ధద్ అఘ్న్యా పయోభిర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-068-09